DELA

Vill inlösa marken med tvång

Får man inte köpa mark frivilligt kan man ta till tvångsinlösen.
Den vägen vill Jomala kommun nu pröva för att kunna anlägga en dagvattenbassäng i samråd med staden.
Jomala kommun har anhållit hos landskapsregeringen om tillstånd att få expropriera cirka 5.000 kvadratmeter mark nära stadsgränsen för att anlägga en bassäng för uppsamling av dagvatten ända från Sparhallen och genom byarna fram till Slemmern.
Jomala och Mariehamn driver dagvattenprojektet tillsammans. Ledningar och fyra bassänger kostar sammanlagt cirka en halv miljon euro.
Tre av bassängerna är redan byggda men den fjärde är fortfarande inte anlagd eftersom markägaren, dödsboägarna efter skeppsredaren Algot Johansson, inte har kunnat ge besked.


Lag och nämnd
Det finns en särskild lag som reglerar tvångsinlösen som kan användas när man försökt och misslyckats med att komma överens om ekonomisk kompensation med markägaren.
Varje ny landskapsregering tillsätter en expropriationsnämnd som först tar ställning till om ansökan om tvångsinlösen beviljas och i så fall låter göra en värdering av marken.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre