DELA

Vägbygge hotar lövängar och gamla ekar

På Apalholm i Lemland Flaka har en konflikt blossat upp mellan markägarna. En av dem har fått tillstånd av Jorddomstolen att bygga en ny privat väg fram till sin bostad.
Markägaren Matts Hinder skall överklaga beslutet. Dessutom vill han att landskapsregeringen gör området till ett naturreservat.
Matts Hinder vill i det här skedet inte kommentera sin skrivelse till landskapsregeringen desto mera, men han bekräftar att det är miljövärden som fått honom att agera.
– Det har alltid varit det viktigaste för mig.
Skrivelsen är författad den 22 juni. Hinder begär att området nu klassas som ett naturreservat eller alternativt införlivas i Natura 2000-programmet. Han skriver också att landskapet har ett ansvar för den nuvarande situationen: miljöbyrån var nämligen inte närvarande vid vägförrättningen då beslutet om ett vägbygge togs – trots att landskapet hade fått en kallelse.
Landskapsregeringen borde därför ge ett utlåtande som kan kan användas för besväret till Högsta domstolen, skriver Matts Hinder. Bara där kan Jorddomstolens beslut upphävas så att en ny vägförrättning kan äga rum.

Fridlysta växter
Som stöd för sin begäran hänvisar Matts Hinder till ett antal gamla och nya rapporter där Apalholm beskrivs som ett värdefullt naturområde. Här är några.
– År 1943 beskrev professor Alvar Palmgren Apalholm som ett av Ålands ”mest representativa lövängsområden.”
n År 1973 värderade Håkan Kulves vid miljöbyrån området och drog slutsatsen att Apalholm inte bör bebyggas ytterligare ”utan bevaras och skötas som en löväng.”
– Vid museibyråns kulturmiljöinventering 1980 ansågs det att området ”har stort värde emedan få liknande områden finns i landskapet.”
– I Kalle Mälssons examensarbete från Sveriges lantbruksuniversitet 2000 konstateras att Apalholm har ett grövre ekbestånd än övriga Åland.
– I professor emeritus Carl-Adam Haeggströms utlåtande från 2010 framhålls att fridlysta växter som Sankt Pers nycklar och lunglav förekommer här samt att ”ängsmarkerna och de ekdominerade sluttningarna” är de mest värdefulla delarna av naturen.

Inget händer
Vikarierande naturvårdsintendent Inkeri Ahonen vid landskapsregeringen har hand om ärendet. Men för tillfället händer ingenting. Det är semestertider och som enskild tjänsteman kan hon inte driva saken vidare. Miljöminister Katrin Sjögren känner till frågan, men något beslut är inte nära förestående.
– Det kan hända att hela landskapsregeringen måste ta ställning till det här, säger Inkeri Ahonen.
Hon berättar att hon fört lösa diskussioner med en av landskapets jurister och att det inte är säkert att landskapet kan författa ett utlåtande till en enskild privatperson. Däremot bekräftar hon att miljöbyrån inte visste mycket om biotoperna på Apalholm då vägförrättningen hölls och att kallelsen hade hamnat hos skogsbruksbyrån.
Matts Hinder har begärt en snabb behandling eftersom Jorddomstolens beslut måste överklagas innan 2 augusti.

Fredrik Sonck

fredrik.sonck@nyan.ax