DELA

Utskott vill förkasta förslag om alkolås

LAGTINGET. Lagutskottet godkände inte förslaget till lag om alkolås för lastbilar med tillstånd för yrkesmässig trafik. Ska det finnas en lag ska den gälla alla lastbilar som transporterar gods ansåg man. Men utskottet var inte överens.
Landskapsregeringens har lagt fram ett förslag till obligatoriskt alkolås för dem som som söker trafiktillstånd för yrkesmässig trafik. Eftersom der redan finns krav på alkolås för skolskjutsar går man vidare och utvidgar det till all trafik som har tillståndsplikt.
Men lagutskottet har i sitt utlåtanden över förslaget ansett att om det ska vara krav på alkolås så ska det gälla alla godstransporter. Enligt landskapsregeringens förslag skulle lagen endast gälla dem som har egna transportföretag, inte lastbilar som transporterar det egna företagets gods. Då skulle företag med en eller två lastbilar som hyrs in för transporter drabbas hårt.
– Landskapsregeringen kan gå vidare med frågan men gör det då i ett större alkoholpolitiskt sammanhang, sade utskottets ordförande Olof Erland (Lib) i lagtinget i går.
Utskottet var inte överens. Danne Sundman (Ob) och Harry Jansson (C) ville inte förkasta förslaget, men ordförande Olof Erlands (Lib) och Barbro Sundbacks (S) vann omröstningen, alltså att förslaget föreslås förkastas av lagtinget.
Sundback efterlyste den ekonomiska aspekten.
– Man borde ta reda på vilka kostnader det blir för enskilda företagare om man genomför reformer med kostnadseffekter.
Sundman ville ändra förslaget så att alkolås ska vara ett krav också för bilar som har tillstånd för personbefordran.
Ärendets behandling fortsätter i lagtinget under de två kommande veckorna.

nina.smeds@nyan.ax