DELA

Utskott tog fram egen modell till gymnasiereform

LAGTINGET. Kulturutskottet har kommit med sitt betänkande om landskapsregeringens utvecklingsplan för gymnasialstadiet.
Utskottet vill se en uppdelning i en studie- och en yrkesförberedande gymnasieskola framom att låta alla skolor finnas kvar med egna rektorer.
Redan när förslaget att ha kvar de sju skolorna, men med en samordnad resursförvaltning, remissdebatterades av lagtinget framfördes en hel del kritik. Oppositionen tyckte att den nya modellen var oklar.
Sedan april har kulturutskottet tittat närmare på utvecklingsplanen. Ett stort antal personer har hörts – bland dem rektorer, personal vid utbildningsavdelningen, direktionsordföranden, lärare och elevrådsrepresentanter.

Lr:s plan
Landskapsregeringens förslag när det gäller organisationsstrukturen går i korthet ut på att en utbildningsdelegation leder utbildningen på gymnasialstadiet. I delegationen skulle ingå rektorer och en ekonomichef. Ordförande skulle vara en tjänsteman från utbildningsavdelningen.
Direktionen skulle fördela de ekonomiska resurserna mellan skolorna samt tillsätta och dra in de ordinarie tjänsterna. Resursförvaltningen när det gäller bland annat fastighetsfrågor och avtal skulle ledas av en ekonomichef. Denne skulle även fungera som föredragande i direktionen.


Tagit fram alternativ
Landskapsregeringens modell bygger vidare på att samtliga skolor finns kvar med egna rektorer. Men utskottet tycker att antalet skolor måste minskas för att få mer effektivitet och kostnadsinbesparingar.
Utskottet har därför tagit fram en alternativ organisationsmodell. Den utgår från att gymnasieskolan delas in i en studieförberedande och en yrkesförberedande gymnasieskola. Vardera enhet skulle ha en rektor. En direktion bestående av representanter från politiken och näringslivet skulle leda gymnasieskolan. Rektorerna och en ekonomichef skulle vara föredragande i direktionen. Också lärare och studerande skulle finnas representerade.
Liksom landskapsregeringen tycker kulturutskottet att en gemensam ekonomi och resursenhet ska ingå i organisationsstrukturen, liksom de så kallade yrkesråden.


Skära ner
Den nya utbildningsorganisationen måste vara flexibel, så att det går att minska antalet skolor om studerandeunderlaget minskar, skriver utskottet i sitt betänkande. Man föreslår att landskapsregeringen så snart som möjligt ska komma med lagförslag som är nödvändiga för att genomföra reformen.
I den avgörande behandlingen deltog ordföranden Johan Ehn (FS), viceordförande Ulla-Britt Dahl (Lib) och medlemmarna Runar Karlsson (C), Fredrik Karlström (Ob), och Margaret Lundberg (Lib) samt ersättaren Henry Lindström (C).

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax