DELA

Utjämningsfonden kan vara tömd 2012

BUDGETEN. När Ålands inkomster minskar tvingas landskapet utöver inbesparingarna ta av de sparade medlen i utjämningsfonden. 20 miljoner euro föreslås användas nästa år.
Den offentliga sektorns ekonomi kommer att utsättas för stark press under 2010.
Avräkningsbeloppet till landskapet har för 2008 fastställts till 199,3 miljoner euro, 2009 beräknas klumpsumman, Ålands 0,45-procentiga andel av statens inkomster, sjunka till 170 miljoner euro och året efter till 167 miljoner euro.
Om Åland betalar 0,5 procent av statens skatteinkomster betalas den överskjutande delen tillbaka som skattegottgörelse. Även den summan förväntas minska avsevärt. I budgetförslaget är skattegottgörelsen nere i 3 miljoner vilket kan jämföras med 24 miljoner euro för år 2007. Även om gottgörelsen de kommande åren förväntas stiga står det klart att utflaggningarna av åländskt tonnage kommer att få en bestående inverkan på summans storlek.
Därtill minskar penningautomatmedlen från 20 till 14 miljoner. Landskapsregeringen skriver i inledningen:
”Tre av de mest centrala inkomsterna för landskapet bedöms därmed i budgetförslaget för år 2010 till ett sammanlagt 65 miljoner lägre belopp, eller omkring 25 procent lägre, än motsvarande bedömning för ett år sedan.”
Efter 2010 bedömer landskapsregeringen att de sammantagna inkomsterna kommer att börja stiga.

Stort underskott
Budgetförslaget för 2010 visar ett ackumulerat budgetunderskott om nästan 49 miljoner euro. Vid slutet av 2012 beräknas beloppet ha stigit till 69 miljoner, då har dock hela utjämningsfonden om 46,7 miljoner euro tagits i användning.
Inom sjötrafiken berör åtgärderna bland annat konkurrensutsättning av den tekniska driften och bemanningen på färjorna
Konsumtionsutgifterna minskar generellt då landskapsregeringen har minskat anslagen där löneutgifter ingår med ett belopp som motsvarar lönen för två veckor för all personal.

Öka inkomsterna
Konsumtionsutgifterna skärs i budgetförslaget ner med fem miljoner från 175 miljoner euro. Men det räcker inte bara att skära i utgifterna. Åtgärder måste till även på inkomstsidan.
Landskapet föreslår att det allmänna avdraget på 5 procent slopas i kommunalbeskattningen. I budgetförslaget finns även flera förslag till avgiftshöjningar, bland annat inom skärgårdstrafiken.
Däremot verkar det inte bli aktuellt med en förändring av avräkningsgrunden under de närmaste åren då kontakterna med regeringen i Helsingfors ännu bara är i inledningsskedet.
Även om inkomsterna skulle stabiliseras krävs en tydligare rollfördelning. Landskapet vill genom bolagiseringar och konkurrensutsättningar minska sin operativa roll inom de områden som inte tillhör kärnverksamheten.
Fiskodlingen i Guttorp, avbytarverksamheten och Ålands försöksstation är exempel på områden där landskapet vill tona ner sitt ansvar.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax