DELA

Utbildningsplatser till alla avgående nior

Utbildningsministerns mål är att alla niondeklassister som går ut grundskolan i vår ska kunna erbjudas utbildningsplats till hösten.
– Vår bedömning är att vi har plats för alla, säger Britt Lundberg (C).
Men någon platsgaranti är inte aktuell.
Med en ungdomsarbetslöshet på 8,9 procent ökar trycket på skolorna. Samtidigt ska hänsyn tas till budgetutvecklingen.
– Det handlar om att fundera på vad man kan göra inom de ramar och resurser som finns, säger Britt Lundberg.
Antalet nybörjarplatser vid den treåriga gymnasialstadieutbildningen är i höst 385 jämfört med 397 hösten 2009. Minskningen går hand i hand med att antalet elever som går ut grundskolan sjunker från 357 till 343.
Det totala antalet nybörjarplatser är 449, 16 färre än 2009. Då ingår den ettåriga yrkesstartlinjen liksom folkhögskolans ettåriga utbildningar i idrott, media, musik, skapande verksamhet samt integration. Nybörjarplatserna är 106 fler än niondeklassisterna som går ut grundskolan.
Hösten 2011 konkurrerar 355 nior om 488 platser, varav 424 vid de treåriga utbildningarna.

Vidgade vyer
För att utbildningsavdelningen ska kunna snappa upp trender och utnyttja den kunskap som finns kommer ett utbildningsråd med representanter från näringsliv och den offentliga sektorn att tillsättas.
– De kan komma med input och säga inom vilka områden som det behövs mer arbetskraft i framtiden, säger Lundberg.
I lagtinget lyfte Camilla Gunell (S) frågan om ungdomar ska garanteras plats på en utbildning. Britt Lundberg säger att systemet prövats i Sverige och att utvärderingar visar att endast 13,5 procent av de studerande uppnådde de uppsatta målen.
– En gymnasieplats är ingen placering. Det bästa är om vi inte bara kan fylla platserna utan göra det med motiverade studerande.

Gymnasiereform
Arbetet med en reform av gymnasialstadiet pågår som bäst. Målet är att reformen ska träda i kraft hösten 2011.
– Lagen börjar finna sina former och ett förslag skickas ut på remiss i slutet av veckan, berättar Britt Lundberg.
Men redan i höst införs periodiseringssystem i skolorna, något som Lundberg hoppas ska ge en större samordning och flexibilitet.
Lagtinget har gått in för ett system med två skolor – en yrkes- och en studieförberedande. Det innebär att läraravtalen, som i dag skiljer sig åt mellan de olika skolorna, måste ändras.
– Den diskussionen kommer under våren.
Britt Lundberg säger att förvaltningen arbetar med att ta fram en ny naturbruksutbildning.
– Vi är på faktainsamlingsstadiet. Vi vill se vad näringen vill och vilken potential som finns.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax