DELA

Tydlig ansvarsfördelning för äldreomsorg

LAGTINGET. För tillfället är det oklart vem som ska ge vilken vård åt Ålands åldringar. Oppositionen efterlyste bland annat en tydligare definition av vilka uppgifter som hör till Ålands hälso- och sjukvård och vilka som hör till kommunerna. Man ville veta vilka konkreta beslut som fattats för att trygga äldreomsorgen.
Oppositionen ville ha svar på vad landskapsregeringen har fattat för konkreta beslut som svarar mot de äldres akuta behov av vård och omsorg.
– Det här är enligt mig lagtingsårets viktigaste fråga, sade social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) inledningsvis.
Hon räknade upp flera åtgärder som landskapsregeringen redan vidtagit eller planerar att vidta. 
– En ny lag om äldrevård trädde i kraft år 2009.
Förebyggande hembesök av ÅHS i samarbete med kommunerna för alla seniorer i landsortskommunerna vid fyllda 75 år och i Mariehamn vid fyllda 77 år.
– Sammanhållen hemvård, ett pilotprojekt där Eckerö, Geta, Kökar och Vårdö deltar. Under ett halvår ska ÅHS och kommunerna kostnadsfritt utföra mindre tjänster åt varandra inom området för hemtjänst och hemsjukvård. 
– En socialvårdsplan där man har som mål att minst 90 procent av personer som är 75 år och äldre ska ha möjlighet att bo i eget hem.
Mer medel för hemsjukvården, bland annat en ny läkartjänst.
En tillsynsplan som antogs i juni 2009 för att systematiskt och kontinuerligt kunna följa upp den sociala sektorn inklusive äldreomsorgen.
– Kvalitetsrekommendationer för tjänster för äldre.
Ett hälsopolitiskt program för Åland 2010-2020 har lanserats där man bland annat betonar vikten av att upprätthålla de äldres hälsa och funktionsförmåga.
Nu pågår också utvecklingen av Gullåsen till ett geriatriskt sjukhus med inriktning på utredning, behandling av äldre samt utslussning till fortsatt lämplig vårdnivå. Man väntar på svar från ÅHS:s styrelse för att kunna gå vidare.
– Man ska dessutom tydligare klargöra ansvaret för sjukvården vid anstalterna genom lagstiftning.

Inga platser
Men det största problemet enligt Anders Eriksson (ÅF) är att det inte finns platser för alla åldringar.
– Åldringar får ligga upp till en månad på medicinska avdelningen eftersom det inte finns platser för dem någon annanstans.
Minister Sjögren höll med och påpekade att hälften av Gullåsens patienter egentligen borde vara på de kommunala anstalterna.
Gun-Mari Lindholm (Ob) ville trots det uttömmande svaret ändå att landskapsregeringen tydligare skulle definiera vad som är kommunens ansvar när det gäller äldreomsorgen. I lagstiftningen framkommer detta inte tydligt enligt henne. Hon ansåg också att socialvårdsplanen inte var lyckad.
– Se över den. Den är otydlig och otillämpbar.

Tydliga riktlinjer
Camilla Gunell (S) som sitter i ÅHS styrelsen och ansåg att man inte behöver vänta på ÅHS interna beslut eftersom det ändå är pengarna som styr utvecklingen av Gullåsen.
– I budgeten för år 2011 behöver finnas tydliga riktlinjer.
Roger Jansson (FS) höll med om att ansvarsfördelningen är oklar och ansåg dessutom att Gullåsen inte ska byggas ut till den mån att ÅHS tar över kommunernas ansvar.
– Det är Frisinnad Samverkan emot. Gullåsen ska bli ett specialistsjukhus.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax