DELA

Två år till för Mise i nya avfallsplanen

Mise och dotterbolaget Åpab får två år på sig att fixa avfallshanteringen så att allmänheten och kommunerna blir nöjda.
Det är huvudbudskapet i förslaget till ny avfallsplan för Åland.
Avfallsplanen ska ersätta den gällande planen som är från 1999. Den anger målen och listar vilka åtgärder som krävs. I planen finns också ett program som ska förebygga att avfall uppstår.
Förutsättningarna är nu bättre för att Mise/Åpab ska lyckas än de var för några år sedan, hävdar landskapsregeringen och räknar upp olika exempel:
Förpackningsproducenterna har börjat ta sitt ansvar och aktiebolaget Svinryggens deponi planerar avfallsbehandling för hela Åland. Mise sänker grundavgiften till130 euro per år och alla villahushåll behandlas lika, sannolikt med hjälp av skattepengar.
Dessutom förutsätts Åpab begränsa sin verksamhet genom att hantera avfall endast från hushållen. Bara sådant farligt företagsavfall som är av samma typ som hushållens kan tas om hand. Åpab ska inte heller ges uppdrag som kan konkurrensutsättas, meddelar landskapsreeringen.
Mise förutsätts också samla in uppgifter om hur företagen ordnat sin avfallshantering. Avsikten är att få alla företag att ta sina kostnader för avfallshanteringen.
I dag informerar landskapsregeringen massmedierna mera ingående om den nya avfallsplanen.
Samtidigt växer kritiken på olika håll – förpackningsproducenterna ogillar Mises dotterbolag Proans och allt fler kommuner diskuterar utträde ur Mise. (ao)