DELA

Tummen ner för avfallsplan

Landskapsregeringens förslag till avfallsplan måste omarbetas och Mises verksamhet måste ändras om staden ska fortsätta vara med.
Så skriver Mariehamns stad i utlåtandet som stadsstyrelsen ska ta ställning till i dag.
Senast den 15 mars ska kommunerna och andra ge sina utlåtanden om förslaget till avfallsplan för Åland till landskapsregeringen.
Mariehamns stad säger nej till planen i dess nuvarande form, ifall stadsstyrelsen stämmer in i det förslag till utlåtande som utarbetats.
I utlåtandet konstateras att förslaget till avfallsplan har ett annat innehåll än vad staden väntat sig. I renhållningslagen delas ansvaret upp mellan landskapsregeringen (högsta ledning och övervakning) och kommunerna (verkställigheten av renhållningsuppgifterna). Som förslaget är utformat ser det ut som om landskapsregeringens intresse ligger i de rent operativa frågorna – alltså hur avfallet ska samlas in och former för samarbete – i stället för att fokusera på vilket resultat man vill uppnå, heter det.

Bör besvaras
Enligt staden bör avfallsplanen klargöra vad man vill åstadkomma. Exempel på frågor som borde besvaras är:
Vilken sorteringskvalitet ska krävas?
Vilka fraktioner ska samlas in?
Vilka regler ska gälla för sluthantering inom landskapet?
Vilka markreservationer och investeringar behöver göras för att uppnå en hållbar avfallshantering?

Inte förankrat
Staden påpekar att underlaget till landskapets avfallsplan har tagits fram av en grupp där näststörsta kommunen Jomala inte haft någon representant och där stadens representant miljöchef Jan Westerberg har anmält avvikande åsikt. Förslaget till avfallsplan innehåller långtgående planer för hur kommunerna ska agera – något som enligt staden förutsätter förankring. I dag saknas den förankringen och förutsättningarna för att uppfylla mål och vidta åtgärder är därför begränsade, heter det i förslaget till utlåtande.
Bristen på förankring gäller inte minst Svinryggens deponi ab som ägs av staden och Jomala tillsammans.
Staden har goda förutsättningar att klara avfallshanteringen på egen hand, och ett kommunalförbund där medlemskommunerna överväger medlemskap från år till år är inte hållbart, heter det.

Mise måste ändras
Men eftersom staden är medlem i Mise fortsätter man försöka verka inom organisationen. I utlåtandet konstateras också att staden inte har lyckats få Mise att utvecklats åt det håll man vill och kommunalförbundets verksamhet måste ändras om staden ska fortsätta vara med.
I första hand handlar det om Mises syfte, som enligt utlåtandet är att vara en renodlad myndighet frikopplad från den operativa verksamheten. Ålands problemavfall Åpab fungerar inte på samma villkor som andra bolag och Proans, där uppsamlingen av producentavfall har kopplats till den kommunala renhållningsmyndigheten, betecknas som icke tillfredsställande ur kommunsynvinkel.
Enligt utlåtandet leder kopplingen till oklarheter när kostnader och ansvar ska fördelas mellan organisationerna och lösningen innebär att det slutliga finansieringsansvaret överförts från producenterna till Mise-kommunerna. I praktiken har man också skapat merkostnader för många storkonsumenter som daghem, skolor och äldreboenden, heter det.

ANNIKA ORRE