DELA

Trobergshemmet tynger stadsbudget

Trobergshemmets om- och tillbyggnad minskar manöverutrymmet i det budgetförslag som stadsdirektören nu lägger fram.
Den goda nyheten är att investeringarna i stadsdirektören Bjarne Petterssons förslag hålls inom stadsstyrelsens budgetramar, som ger utrymme för nettoinvesteringar på 25 miljoner euro den närmaste tre åren. Drygt 12,4 miljoner ingår i det aktuella budgetförslaget.
Den dåliga är att flera angelägna satsningar skjuts på framtiden om förslaget godkänns.
– Trobergshemmets om- och tillbyggnad upptar en stor del av investeringsutrymmet, säger Bjarne Pettersson.
Projektet kostar 15 miljoner med landskapsandelar på 3,6 miljoner enligt det gamla systemet.
I det förslag som nu går till stadsstyrelsen finns till exempel inga medel för ombyggnaden av Ålandsvägen och Övernäs skola, serviceboende för missbrukare, eller anslag till Marstad för nya bostäder.

Amorteringar och lån
Under den närmaste treårsperioden kommer staden att låna 13,5 miljoner samtidigt som man amorterar 7,7 miljoner.
Budgetöverskottet enligt det aktuella förslaget blir 0,3 miljoner. Men med tanke på att landskapsandelssystemet ändrats borde överskottet ligga närmare två miljoner, säger Pettersson.
Därför räknar han med att det kan skäras i kostnaderna på vägen till fullmäktigebehandlingen i november. Som det ser ut nu råder det i stort sett enighet kring Trobergshemmet så besparingarna sker i så fall på annat håll.

Drogmissbruk syns
För social verksamhet viks nästan 7,6 miljoner, en ökning med drygt 0,6 miljoner jämfört med 2008.
Det ökade drogmissbruket på Ålands syns nu i stadsbudgeten. Årets budgetmedel till institutionsvård för missbrukare tog slut efter sju månader. Därför föreslås att den posten höjs med 60.000 euro till 210.000 euro nästa år.
Utkomststödet dras ner från 565.000 till 504.000 euro.
För fältarbetarna föreslås en höjning med 22.700 euro jämfört med 2007 för att täcka höjda löner.
358.053 euro viks för utgifter i anslutning till den nya barnskyddslagen och kommunernas jourverksamhet. I anslaget ingår tre socialarbetare och en familjearbetare för hela 2009, och kostnader för en expertgrupp. 52.000 euro är direkta löner.
Utgifterna för institutionsvård för barn kan fördubblas från 165.000 till 330.000 euro.

Skattekraften minskar
Stadens driftskostnaderna behålls i stort sett på den nuvarande nivån, utan radikala nedskärningar. Lönerna höjs i snitt 4,5 procent och avgifterna ökar med två procent. Staden och Åland kan klara lågkonjunkturen relativt bra, men bruttonationalprodukten beräknas sjunka med 0,8 procent i år innan den stiger med 0,1 respektive 1,1 procent de två följande åren.
Stadens skatteinkomster har justerats neråt.
– Skattekraften är inte så stark som tidigare. Vi börjar närma oss medeltalet för kommunerna, säger Bjarne Pettersson.
Men den avgiftsfria stadsbussen finns med i budgetförslaget

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax