DELA

Telegrafhuset kan inte rivas

De utredningar som getts är inte tillräckliga för att motivera att k-märkningen lyfts av för det gamla telegrafhuset inne på Magazintomten.
Förvaltningsdomstolen har därför upphävt stadsfullmäktiges beslut att ändra stadsplanen.
Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) konstaterar att stadsfullmäktige överskred sin prövningsrätt när man i mars i fjol godkände stadsplaneändringen som gav fastighetsägaren rätt att riva telegrafhuset trots att det är k-märkt. Planändringen var inte förenlig med lagens krav, heter det i beslutet som kom i dag.
Domstolen påpekar att stadens prövningsrätt begränsas av skyldigheten att värna om den bebyggda miljön och bevara särskilt kulturhistoriska värden.
Det är nu upp till staden att besluta hur man går vidare i frågan, antingen besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen över Ålands förvaltningsdomstols beslut, följa den gällande stadsplanen för tomten och bevara telegrafhuset eller bereda ärendet på nytt med ytterligare utredningar om hur exploateringen kunde ske samtidigt som telegrafhuset bevaras.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax