DELA

Taxibranschen för fortsatt reglering

Fördelarna med en reglerad taximarknad är fler än nackdelarna. Det framgår av slutrapporten för taxibranschen.
Men arbetsgruppen anser även att indelningen i stationsplatser borde ses över.
Arbetsgruppen tillsattes av landskapsregeringen i våras. Uppdraget gick ut på att ta fram en rapport om taxiverksamheten på Åland. Vilka är utmaningarna och problemen och hur kan de lösas?
Arbetsgruppen tycker att marknaden fortsättningsvis ska vara reglerad utifrån en behovsprövning. Sverige slopade prövningen vid beviljande av trafiktillstånd år 1990.
Där har avregleringen av marknaden inneburit att taxipriserna har stigit mer än konsumentprisindex, att fler bilar är i trafik och att väntetiderna för kunden har minskat. Men även i riket, där man valt att behålla en reglerad marknad, är taxipriserna högre än konsumentprisindex.
Däremot kan det finnas anledning att se över indelningen av stationsplatser, skriver gruppen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman