DELA

Svaveldirektivet snart i riksdagen

Om ett halvår träder svaveldirektivet för sjöfarten i kraft. Finlands regering har redan vidtagit åtgärder för att minska kostnadsökningarna för branschen och nu har man lämnat in ett förslag till de lagändringar som ska stödja direktivet

Avsikten med de nya reglerna är att höja luftkvaliteten, särskilt i kustområden, och att stärka skyddet av den marina miljön. Svavelhalten i fartygsbränslet, som nu får vara högst 1,0 procent, sänks från och med den 1 januari till 0,1 procent.
För fartygen innebär det nya direktivet att de måste använda lågsvavligt bränsle, installera svaveltvätt eller övergå till att använda alternativa bränslen, såsom flytande naturgas (LNG).
Trafiksäkerhetsverket Trafi, gränsbevakningsväsendet och polisen svarar för tillsynen av utsläppen från fartyg och utförs i samarbete med andra länder, speciellt med kuststaterna i Östersjöområdet, Nordsjön och Engelska kanalen.

Straffet för att bryta mot svaveldirektivet ska vara effektivt, proportionellt och avskräckande. Men i regeringens förslag finns påföljder som är påtagligare än böter och övriga straff. Till exempel prisskillnaden mellan bränslen med låg och hög svavelhalt kan anses utgöra ekonomisk vinning av ett brott, och ett fartyg kan bli dömt till att betala vinsten till staten. Även ett rederi kan dömas till förverkande av vinningen.

Regeringen har inte kunnat räkna ut hur stora kostnadseffekterna av det nya direktivet blir förrän det trätt i kraft och man vet priset på det lågsvavliga bränslet. Men enligt en en undersökning som Trafi gjort 2013 ökar kostnaderna för den fartygstrafik som riktas till Finland med cirka 460 miljoner euro per år om man använder enbart lågsvavligt bränsle och cirka 120 miljoner euro per år om man installerar svaveltvätt.

För att minska effekterna av kostnadsökningen har regeringen redan fattat beslut om att halvera farledsavgifterna och slopa banskatten för godstrafik för åren 2015–2017. Samfundsskatten sänktes från 24,5 procent till 20 procent i början av 2014. Giltighetstiden för regionala transportstöd har förlängts och det finns planer på att fortsätta tillämpningen av transportstödet till slutet av 2017.
Dessutom har kommunikationsministeriet beviljat stöd för anskaffningen av svaveltvättanordningar 2013 och 2014. (ns)