DELA

Styrkortet kom av sig i chefskarusell

Vem kommer längre ihåg arbetet med det balanserade styrkortet med vars hjälp ÅHS verksamhet skulle mätas och kvalitetssäkras?
Inte många eftersom styrkortet mer eller mindre försvann med alla chefsbyten. Hittills har det kostat ÅHS drygt 200.000 euro.
För fem år sedan, i februari 2008, kallade ÅHS till presskonferens för att lansera det som kallades Det balanserade styrkortet. Kort uttryckt skulle ÅHS med styrkortets hjälp göra ÅHS bättre för både patienter och personal genom att formulera mål, arbeta för att uppnå dem och sedan mäta resultatet.
Drivande kraft bakom projektet var dåvarande chefläkaren Margareta Bondestam som tillsammans med förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström hade ansvar för genomförandet. Arbetet kom i gång, styrelsen hade upp ärendet på många möten under 2008, seminarier hölls på Lemböte lägergård och personalen utbildades. Överskötaren Åsa Friman utsågs till kvalitetssamordnare för ett år.
Redan 2007 anlitades Lars Stenhamn från Sverige som konsult för att diskutera upplägget av det som så småningom kom att kallas för ”Balansen”. Målsättningen var att samtliga verksamheter inom ÅHS skulle ha ett balanserat styrkort inom fem år, alltså i slutet av 2012.
Första gången styrelsen behandlade förslaget om det balanserade styrkortet var i juni 2007. Då fattades beslut om sex seminariedagar under hösten. Dessutom togs två förslag til logotyper fram.
I mars 2008 hade tre enheter börjat arbetet med de egna styrkorten liksom ledningsgruppen. Styrelsen avsåg att genomföra och följa upp de framgångsfaktorer som prioriterades vad gällde det egna arbetet. Sommaren 2008 kom personaltidningen Pulsen med ett temanummer kring styrkortet.
Inför 2009 beslöt styrelsen att speciellt bevaka vad ÅHS ledning tänkte göra för att utveckla och genomföra klara ledningsstrukturer, ökad personaldemokrati, plan för personalrekrytering, flexibla arbetstider, god personalvård och arbetsvärdering.
Men efter det avstannade arbetet med styrkortet helt på styrelsenivå. Det dröjde ända till mötet den 18 december 2009 innan ärendet på nytt nådde styrelsens bord. Då konstaterade styrelsen att ”arbetet fortskrider med varierande intensitet och fart inom olika basenheter” och att ingen diskussion förts under 2009 i styrelsen om hur styrkortet skulle tillämpas. Kvalitetssamordnaren var inkallad för att rapportera om arbetet, styrelsen diskuterade ärendet och antecknade det för kännedom.
Det var sista gången som styrkortet avhandlades av styrelsen.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax