DELA

Stort minus i Kökarbudget

KÖKAR. Trots sparförsök är Kökar långt ifrån en budget i balans nästa år. Det budgetförslag som kommunstyrelsen nu lägger fram visar ett underskott på 289.000 euro.
Kommunfullmäktige kommer vid sitt möte i morgon att behandla nästa års budget. Som Nyan tidigare berättat gav kommunstyrelsen i början av hösten de tre nämnderna i uppdrag att skära ner sina utgifter med 15 procent.
Förslagen har nu sammanställts. Trots att flera enheter ”åtminstone nästan” uppnått sparmålen har budgetförslaget ett negativt årsbidrag om minus 180.000 euro och ett underskott om 289.000 euro.
”De stora orsakerna till det negativa resultatet är skattebortfall och minskade landskapsandelar på grund av befolkningsminskning och utflaggning”, skriver kommunstyrelsen. Befolkningen har minskat med 44 personer eller 15 procent på två år.
På utgiftssidan ökar särskilt räntekostnaderna på grund av upptagna lån. Kommunens kostnader för Gullåsen stiger också.

Flera sparåtgärder
Kommunstyrelsen räknar i budgetunderlaget upp en del av de åtgärder som föreslås. Personalen tar genomgående, såvida verksamheten inte blir lidande, ut sin semesterpenning i ledig tid.
Några andra förslag:
Socialsekreteraren föreslås ta hand om föreståndaruppgifterna vid omsorgshemmet Sommarängen. Socialsekreteraren skulle då jobba 80 procent för Kökars kommun och 20 procent för Sottunga som i dag köper socialsekreterartjänster av Kökar.
Barnängens personalstyrka minskas från den 1 januari och förhandlingarna fortsätter om en ytterligare minskning från augusti 2010 då en kombination med en barn- och ungdomsledartjänst kan bli aktuell.
Förhandlingar pågår om övertagande av Sottungas ekonomiförvaltning och löneräkning.
Den inrättade tjänsten som byggnadsinspektör/kommuntekniker tillsätts ej. Kommunen fortsätter att köpa in tjänsterna.
Kommunen försöker hyra ut alternativt sälja fiskhanteringsanläggningen i Harparnäs.
Under 2010 byggs avloppsledningsnät och reningsverk i Hellsö om antalet anslutningar är tillräckligt stort. För ändamålet upptas 410.000 euro, varav 120.000 fås genom landskapsbidrag.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax