DELA

Stornäsgolf kan strida mot gammalt principbeslut

Att arrendera ut landskapets mark på Stornäset i Sund för en golfbana kan stå i strid med ett principbeslut från 1992 om hur landskapets fasta egendom ska förvaltas. Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) fick först nyligen kännedom om beslutet.
– Om det ska bli en golfbana måste ställningstagandet ändras, säger han.
I budgetförslaget för 2010 skriver landskapsregeringen att man har beredskap att arrendera ut mark för en kvalitativ golfbana på landskapets naturområde i Kastelholm. Ålands golfklubb har tidigare lämnat in en ansökan om att få arrendera ett område på platsen.
Men enligt ett principdokument från 1992 ska landskapets fasta egendom uteslutande disponeras för jordbruk, skogsbruk, fiske, naturvård, fornminnesvård, kulturskydd, viltvård och friluftsliv.
I samband med Golfklubbens ansökan har näringsavdelningen har gjort en förberedande behandling.
– Då har det påtalats. Jag har känt till det en tid, säger Jan-Erik Mattsson.
Men när budgetförslaget antogs hade han inte vetskap om principbeslutet.
– Då skulle det stå skrivet på ett annat sätt i budgeten.


Klara regler
Riktlinjerna utarbetades i början av 1990-talet av en arbetsgrupp under kansliavdelningens ledning. I gruppen ingick företrädare för jordbruks-, miljövårds-, skogsbruks- och museibyrån.
”Landskapets fasta egendom bör uteslutande disponeras enligt följande målsättning:
1) Primärproduktion (jordbruk, skogsbruk och fiske).
2) Naturvård, fornminnesvård, kulturskydd, viltvård och friluftsliv.
Landskapets fasta egendom bör vårdas, användas och skyddas så att fastigheternas grundkaraktär, bestående värden och produktionsförmåga bevaras för framtiden. Därvid bör natur- och kulturvärdena samt landskapsbilden alltid beaktas.
Förvaltningen bör ske på ett sådant sätt att allmänheten i stor utsträckning bereds möjlighet att idka friluftsliv och rekreation på den samhällsägda marken, dock på ett sådant sätt att den bofasta befolkningens intressen och behovet av natur-, kultur- och landskapsskydd blir beaktade.
Landskapet förvärvar och avyttrar fast egendom endast i jorddispositions- och omfördelningssyfte eller för att användas i enlighet med fastställd målsättning”.
Står landskapsregeringens förslag i strid med landskapets egna riktlinjer?
– Man kan säga så här. Om det ska bli en golfbana måste ställningstagandet förändras, säger Jan-Erik Mattsson.
– Visst kan det innebära ett problem men man tar olika beslut i olika tider och de behöver ju inte stå skrivna i sten. Vi kommer att ta skrivelsen till överläggning.


Tolkningsfråga
Jan-Erik Mattsson påtalar att man kan läsa in olika saker i riktlinjerna från 1992.
– Vad är till exempel friluftsliv?
Han vill i det här läget inte ytterligare kommentera saken.
– Jag vill inte föregå behandlingen.
Under beredningen av golfklubbens anhållan jobbar näringsavdelningen med en kartläggning av området. Näringsavdelningens chef Linnea Johansson har begärt in utlåtanden från bland andra skogsbruksbyrån och museibyrån.
– Men jag har inte hunnit utforma ett förslag till landskapsregeringen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax