DELA

Stora utskottet splittrat om lagförslag

Ska exempelvis rättigheten till stöd för miljöbil finnas stadgad i lag?
Stora utskottet kunde inte enas om den frågan och nästan halva utskottet reserverade sig mot det slutliga beslutet.
Stora utskottet kunde inte komma överens om landskapsregeringens förslag till ny finansförvaltningslag som behandlas i lagtinget i dag.
Individens rättigheter ska bestämmas i lag anser majoriteten som består av oppositionen och en Centerledamot. Det följer självstyrelselagens paragraf 21. Liberalerna och en Centerledamot vill ha möjlighet till att bestämma över individens rättigheter på en lägre nivå, genom att regeringen utfärdar en förordning.
Efter omröstning godkände utskottet tillägget. För tillägget röstade ordförande Anders Eriksson (ÅF), Roger Slotte (C), Fredrik Karlström (Ob), Barbro Sundback (S) och Jörgen Strand (FS).
De som röstade emot, Gunnar Jansson (Lib), Runar Karlsson (C), Torsten Sundblom (Lib) och Leo Sjöstrand (Lib), reserverade sig mot beslutet.
Deras motivering är att det är mer rationellt att utförda förordningar på regeringsnivå för bestämmelser om individers rättigheter.
Lagtinget behandlar förslaget till finansförvaltningslag i dag.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds