DELA

Stora brister i offentlig upphandling

Ålands handelskammare har under sommaren granskat den offentliga upphandlingen på Åland.
Utredningen visar enligt HK att situationen på Åland strider mot flera grundläggande principer för offentlig upphandling som utformats av EU.
Det är högskolepraktikanten Magnus Högnäs som på uppdrag av handelskammaren har granskat den offentliga upphandlingen på Åland. Högnäs utgick från fyra problem som ofta återkommer inom offentlig upphandling, nämligen direktupphandling, otydliga krav, för korta anbudstider och bristfälliga förfrågningsunderlag, och tog genom intervjuer med åländska företagare reda på hur situationen ser ut här.
– Det är tydligt att det existerar rum för förbättring inom den offentliga upphandlingen på Åland. Analysramens fyra problem var närvarande även på Åland och bekräftades av samtliga leverantörer som intervjuats, skriver Högnäs i rapporten.

Oroväckande bild
Högnäs berättar att en bild av upphandlingar som bygger på personliga relationer målades upp under intervjuerna. Entreprenörerna berättar att de undviker att klaga för att inte stöta sig med upphandlaren, och Högnäs menar att detta är oroväckande.
Det leder till en bristande transparens inom förvaltningen som skadar den effektivisering och demokratiska anda som bör genomsyra förvaltningen. En sådan kultur är väldigt ohälsosam, särskilt för den offentliga sektorn, och det torde ligga i allas intresse att förbättra denna del av upphandlingen.
Ett annat problem som företagarna påtalade var för korta anbudstider som inte ger dem möjlighet att utforma kvalitativa offerter.
– För många leverantörer är det också en resurskrävande aktivitet som kräver både tid och pengar. Resultatet blir enligt många en överfokus på pris vilket är frustrerande för leverantörer som kontinuerligt satsar på kompetensutveckling i strävan efter att utvecklas, skriver Högnäs.

Bristande rättssäkerhet
Högnäs har också granskat inlämnade besvär till förvaltningsdomstolen och marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen är den egentliga instansen för upphandlingsärenden men eftersom det inte finns någon enhetlig lagstiftning anser domstolen sig inte vara behörig att pröva åländska ärenden.
– Det går till viss del att åberopa vissa förvaltningsrättsliga principer och i två fall har yrkanden haft framgång. Två fall sedan 2001 är dock alltför lite för att kunna tala om någon framgång på området och rättssäkerheten kan således ses som bristfällig inom den offentliga upphandlingen på Åland, skriver Högnäs.

Ny handbok

Landskapsregeringen har nu antagit en uppdaterad version av Handbok om landskapets upphandlingar.
– Den uppdaterade handboken, som framförallt är till hjälp för företag, är mer utförlig än tidigare versioner och innehåller också nya avsnitt som behandlar miljökrav. Handboken finns tillgänglig för allmänheten på landskapsregeringen hemsida, www.regeringen.ax under fliken ”Publikationer”, sägs i ett pressmeddelande.

MALIN LUNDBERG