DELA

Staten största språksyndaren

Svenska i vården, i examina och i utskick inom landskapet är några ärenden som Språkrådet behandlade under 2009.
Dessutom konstaterar man att finska staten toppar listan på instanser som skickar brev på finska till landskapet.
Språkrådet har lämnat in en sammanställning över sitt arbete under 2009. Man har haft elva protokollförda möten under året under vilka man diskuterat:
Det svenska språket i vården.
Fastighetsmäklarprov.
Kollektivavtal på svenska.
Diskrimineringsombudsmannens (DO) utskick.

Korrespondens på finska
Dessutom har språkrådet kontaktats i enskilda fall där man anser att förfarandet strider mot garantin på svensk service, till exempel när Migrationsverkets nya asylanvisning endast skulle finns tillgänglig på finska trots att den åländska polisen ska få fungera på svenska.
Språkrådet efterlyser en analys av hur kontakterna med riket skett under en viss tid. Bland annat nämner man att landskapsregeringens registratur börjat registrera språk och avsändare på de skrivelser som inkommer till förvaltningen. Där ser man att jord- och skogsbruksministeriet är sämst på att respektera Ålands språkliga statur.
Av totalt 194 skrivelser på andra språk än svenska är endast två inte på finska. 40 av skrivelserna kommer från jord- och skogsbruksministeriet och även de andra ministerierna finns med på listan. Även riksmyndigheterna Valvira, Finnvera, Evira, Ara och Novia har skickat ett flertal dokument på finska.
Läs mer i papperstidningen.

NINA SMEDS