DELA

Starkt resultat för Geta

GETA. Trots ett visst underskott i den slutliga budgeten visar Geta kommun ett starkt resultat för 2010.
Skatteintäkterna överträffade för tredje året i rad markant de budgeterade nivåerna.
Kommundirektör Erik Brunström förklarar det positiva resultatet med att nettodriftskostnaderna är lägre än budgeterat och de förverkligade skatteintäkterna avsevärt mycket större, samt att de fortsatt relativt låga räntenivåerna inneburit ett mindre belastande räntenetto än budgeterat. Landskapsandelarna är något litet över budget.
Intäkterna är större än budgeterat inom de flesta områdena. Till undantagen hör allmän social verksamhet samt trafikleder och allmänna områden som kostat mer än beräknat.
– Det är främst ofördelaktig valutakurs för vissa köptjänster inom det sociala respektive kostnaderna för snöröjningen som orsakat överskridningarna, skriver Erik Brunström i sin budgetöversikt.

Mer skatteintäkter
När de gäller de växande skatteinkomsterna är det förvärvsinkomstskatteintäkterna som står för ökningen.
– Detta trots betydande skattebortfall på grund av utflaggningar respektive nya och utökade statliga skatteavdrag, som kompenseras i Finland men inte på Åland. Båda dessa orsaker till skattebortfall drabbar Geta värst av alla kommuner i hela Finland. Den omfattande inflyttningen har dock gjort att skatteutvecklingen trots detta är positiv.
Erik Brunström ser tre huvudsakliga orsaker till Geta kommuns ekonomiska utveckling. Det nya landskapsandelssystemet, som ger högre garantiersättningar för drift, den demografiska utvecklingen med omfattande inflyttning samt allmän sparsamhet och god budgetdisciplin inom förvaltning och verksamheter.
– De senaste årens positiva resultat och dito kassaflöden har gjort att likviditeten stärkts markant. Detta har gett förutsättningar för såväl skattesänkningar som extra amorteringar utöver avbetalningsplan, vilket leder till minskad skuldbörda och stärkt soliditet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman