DELA

Stan behöver 558 nya anställda inom tio år

Över 70 procent av Mariehamns stads 773 anställda kommer att gå i pension eller sluta av andra orsaker under de närmaste tio åren.
Det innebär att staden behöver 558 nya arbetstagare – en jättestor utmaning.
Utmaningen beskrivs närmare i det som kallas kompetensförsörjningsplan för 2010-19 och som bordlades på stadsstyrelsens senaste möte.
Den som mäktar tränga in bakom den torra rubriken hittar mycket intressant.
Den stora utmaningen för stadens ledning blir att göra arbetsplatserna inom stadens olika grenar så intressanta att nya arbetstagare kan lockas att fylla luckorna framför allt efter alla dem som går i pension och dessutom fylla också de nya arbetsplatser som framtiden för med sig.

Siffror i korthet
Så här ser siffrorna ut i korthet för de närmaste tio åren:
2008 var personalstyrkan totalt 773 årsarbetare, merparten kvinnor.
2009 är medelåldern bland stadens anställda 47 år.
Behovet av ny personal beräknas vara 558 personer under perioden när både pensionsavgångar och personalomsättning räknas in. Detta betyder att 72 procent av den ordinarie personalstyrka som staden har i dag slutar under de närmaste tio åren.
Nästan 70 procent (tio av 15 personer) inom stadens högsta ledning avgår under tioårsperioden.
41 lärare i grundskolorna och Medis går i pension med tyngdpunkten på början av perioden.
Närvårdarna går i pension främst från 2013 och framåt.

Äldre allt fler
Antalet äldre mariehamnare ökar kraftigt. Personerna över 65 år ökar från 2010-19 med 985 personer – en ökning med 50 procent jämfört med nu.
”För staden som arbetsgivare är prognosen oroväckande eftersom behovet av personal inom barn- och äldreomsorg ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder, 16-64 år, minskar med 38 personer fram till år 2020”, heter det.

ANNIKA ORRE