DELA

Stadsplaneändring för Ångbåtsbryggan

Stadsplaneändringen som möjliggör en utbyggnad av Ångbåtsbryggans äventyrsgolfs anläggning har nu avancerat så långt att stadsstyrelsen föreslås besluta att ändringsförslaget ställs ut för allmänheten.
Enligt förslaget bör det under utställningstiden utredas vad det kostar att genomföra planen. Ett föravtal mellan de olika parterna och staden bör också upprättas, heter det.
Som ett resultat av det möte som stadsarkitektkontoret ordnade i september med olika intressenter har små justeringar gjorts och de två strandbodar som planeras har flyttats något. Ångbåtsbryggan och sköljhuset föreslås k-märkas.
Följden är att markavdelningens förråd för gatustädarna flyttas, förslagsvis till Lilla holmen.
Ärendet har behandlats av stadens nämnder och stadsstyrelsen sedan mars 2010. (ao)