DELA

Stadshus och rådhus närmare k-märkning

Stadsstyrelsen i Mariehamn godkände i torsdags ett förslag om k-märkning av stadshuset – framförallt exteriören.
Stadsplaneförslaget ska nu ställas ut och stadsstyrelsen föreslår – under förutsättning att inga anmärkningar kommer in – att fullmäktige antar förslaget.
Stadsstyrelsen gav stadens arkitektkontor i uppdrag att utreda k-märkningen av stadshuset redan 2010. Diskussionen bland tjänstemän och politiker har sedan dess bland annat handlat om huruvida byggnaden ska k-märkas både in- och utvändigt. I stadsarkitektkontorets utkast framgår att man vill k-märka också aulan, festvåningen och huvudtrappan inne i byggnaden.
K-märkningen av gamla rådhuset på Storagatan 12, ledde till omröstning stadsstyrelsen. Sara Kemetter (S) föreslog, med stöd av Katrin Sjögren (Lib) och Ulf-Peter Westmark (Lib), att stadsstyrelsen – förutom att ställa ut förslaget och föreslå för fullmäktige att anta det, så som stadsdirektören föreslagit – skulle ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en underhållsplan för rådhuset.
Kemetters och stadsdirektörens förslag fick lika många röster. Ordförande Petri Carlssons (M) röst avgjorde då till förmån för stadsdirektörens förslag. Beslut ska nu fattas av stadsfullmäktige. (mw)