DELA

Staden vill bli spindeln i nätet

Mariehamn kan bli huvudman för Ålands sociala sektor och infrastruktur.
Det tycker i alla fall det utskott som synat vilken principiell inställning staden skall ha till samhällsservicereformen.
Hur skall Mariehamn förhålla sig principiellt i frågan om samhällsservicereformen? Den frågan manglades i staden instanser i våras och resulterade i att fullmäktige i juni tillsatte ett utskott med uppgift att formulera ett konkret förslag.
Nu är utskottet klart med sitt förslag till vilken principiell inställning Mariehamns stad skall ha i frågan. Det konkreta och nya är att utskottet anser att staden kan axla huvudmannaskapet både för en åländsk social sektor och för en gemensam organisation inom infrastrukturen under förutsättning att det inte betyder utökade kostnader.

Sex punkter
Förslaget presenteras i form av sex olika punkter:
1. Staden ser det som ett överlevnadsvillkor att det åländska samhället är konkurrenskraftigt i jämförelse med omkringliggande regioner.
2. Stadens uppfattning är att Åland bör utnyttja sin småskalighet och självstyrelse för att skapa en enkel, effektiv och flexibel offentlig sektor.
3. Staden inser att det i en omställningsprocess är nödvändigt att se över hela den offentliga sektorns storlek och struktur samt uppgifter och servicenivåer.
4. Staden är inte beredd att påta sig ett högre relativt kostnadsansvar för Ålands samhällsservice än i dag.
5. Stadens uppfattning är att den sociala sektorn skall organiseras som en helhet, för vilken staden kan vara huvudman.
6. Stadens uppfattning är att ett bättre utnyttjande av den infrastrukturella sektorns resurser nås genom att staden och landskapet på lämpligt sätt sammanför resurser i en helhet, för vilken staden kan vara huvudman.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen