DELA

Sparbeslut för servicehem till domstol

”Beslutet att dra in nattbemanningen på serviceboendet Miranda påverkar inte i sig varken klienternas rätt till eller stadens skyldighet att tillhandahålla service och stöd.”
Så svarar Mariehamns stad till förvaltningsdomstolen, efter att besvär lämnats in mot besparingsbeslutet.
Det var i och med att stadsfullmäktige den 24 november godkände budgeten för 2010 som det slutliga beslutet togs att dra in nattbemanningen på serviceboendet Miranda.
Fullmäktigeledamot Eva Ringwall (S) lämnade i december in besvär mot beslutet till Ålands förvaltningsdomstol. I besväret skriver Ringwall bland annat att hon ”önskar att detta beslut granskas eftersom serviceboende enligt handikappservicelagen är en subjektiv rätt och eftersom kommunen enligt lagen är skyldig sörja för att tjänster och stöd för handikappade ordnas”.

Strider mot lagen
Eva Ringwall lyfter även fram den handlingsplan för handikappservice som stadsfullmäktige antog år 2007. Enligt planen är det totalt åtta personer som är i behov av serviceboende med personal närvarande dygnet runt. Hemmet Miranda har i dagsläget plats för fem boende.
”Att skära ner på den servicenivå som inte ens innan nedskäriningen är tillräcklig för att tillgodose det faktiska behovet, måste anses som lagstridig” skriver Ringwall till Ålands förvaltningsdomstol.

Individuell prövning
På sitt möte förra veckan godkände stadsstyrelsen de utlåtande som staden ger som svar till förvaltningsdomstolen.
Staden konstaterar bland annat att beviljande av service eller stöd sker efter individuell prövning och att beslutet att dra in nattbemanningen på serviceboendet Miranda i sig inte ska påverka varken klienternas rättigheter eller stadens skyldigheter.
”Staden har inte för avsikt att lämna någon klient utan service eller stöd som denna har lagstadgad rätt till. Staden eftersträvar i hela sin verksamhet kostnadseffektivitet. Mirandaboendet är en liten boendeenhet och därmed kostnadsdrivande som dygnetruntbemannad.” skriver staden, innan man fortsätter med:

Andra alternativ
”I fall där behovet av service och stöd efter individuell prövning konstateras vara sådant att staden är skyldig att tillhandahålla dygnetruntbemannat serviceboende strävar staden i första hand efter mer kostnadseffektiva boendelösningar. ”

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax