DELA

Socialnämnden i Mariehamn sparar

Inga servicesedlar för städtjänster åt äldre, inga nya närvårdartjänster till Trobergshemmet och inga nya tjänster till gruppfamiljedaghem inom barnomsorgen.
Stadens sociala budget för nästa år är snäv, men blir ändå högre än årets.
I korthet är läget följande inom de olika sektorerna:
Social service: Kostnaderna för utkomststöd beräknas bli ungefär på samma nivå som i år eftersom sysselsättningsläget inte har försämrats märkbart ännu i staden. En ny lag om särskilt socialvårdsstöd för pensionärer är under behandling och det är oklart hur mycket den ökar utgifterna.
Kostnaderna för barnskydd och missbrukarvård beräknas bli ungefär lika stora som i år. Avtalen med Fältarna och Tallbacken ska förhandlas om så att staden inte tar hela kostnaden för den beredskap som erbjuds hela landskapet.
Kostnaderna för specialomsorg ökar. Ålands omsorgsförbund avser att se över sina kostnader.

Vintergatan i ny regi
Barnomsorg: En ny barnomsorgslag ska enligt planen träda i kraft nästa år. Specialfritidshemmet Vintergatan föreslås införlivas med omsorgsförbundets verksamhet från och med augusti nästa år, något som totalt sett gör specialfritidshemsverksamheten billigare.
Efterfrågan på barnomsorgsplatser är fortsatt hög och gruppfamiljedaghemmet Mästerkatten, som öppnades i år som en tillfällig lösning, behövs också under nästa år. Möjligen behövs ytterligare ett nytt gruppfamiljedaghem, skriver socialnämnden som samtidigt har strukit två nya tjänster med hänvisning till att det finns personal som kan flyttas om.
Förslaget om höjd maxtaxa och slopade extra syskonrabatter inom barnomsorgen röstades ner i nämnden på förslag av Harriet Lindeman (FS). Också hennes förslag att införa ett 80-procentsalternativ av heltid fick gehör liksom hennes förslag att minska anslaget för två assistenter inom barnomsorgen.

Trobergshemmet i fokus
Äldreomsorg: Två sjukskötartjänster som inrättades tillfälligt i år på Trobergshemmet föreslås bli permanenta, men äskandet om två nya närvårdartjänster har strukits. Däremot röstade nämnden för att tre deltidsnärvårdartjänster på Trobergshemmet ska bi heltid. För Trobergshemmet och servicehemmen beräknas avgifts- och hyresintäkterna stiga.
För vård på Gullåsen föreslås anslag för 14.000 vårddygn. Prognosen för i år är cirka 15.000 vårddygn. Anslaget för köp av tjänster höjdes efter omröstning med 100.000 euro på förslag av Pamela Sjödahl (Lib).
Nattpersonalen på Mirandaboendet föreslås slopas från och med nästa år. Under året ska personalstyrkan införlivas med hemtjänsten.

Avtal om RK-mat
Ett nytt avtal ingås från och med nästa år med Rödakorsgården om matservice för pensionärer. FS-förslaget att bjuda ut Odalgårdens matservering till en privat entreprenör – beräknad inbesparing 100.000 euro – från mars nästa år röstades ner av nämndens majoritet.
En ny lag om personlig assistens för personer med handikapp är under behanding. Lagen ökar kommunernas kostnader när den träder i kraft, oklart hur mycket. Tillämpningen av kriterier för färdtjänst ska ses över.
I budgetförslaget finns inget anslag för servicesedlar för bland annat städning åt pensionärer, inte heller är motionen om införande av maxavgifter inom äldreomsorgen beaktad.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax