DELA

Snusk och slarv i skolköken

Spruckna golv, termometrar som saknas i kylskåp och frysar, tomma livsmedelslådor förvaras ute så att fåglar och råttor kommer åt dem, städkemikalier står i duschen, samma skärbräda används för fisk, kött och grönsaker.
Detta är bara några av alla de brister i hygienen som hälsoinspektionen hittat i skolkök.
Syneprotokollen från höstens inspektioner i skolkök runt om på Åland visar på åtskilliga brister i hygienhanteringen. Detta gäller också nya skolbyggnader, som Källbo skola i Godby.


Nätburar
Det är hälsoinspektör Sue Jokinen som under hösten synat de flesta av de åländska skolorna. Hon har listat åtgärder som i de flesta fall ska vara utförda före den 15 maj i år, då en ny inspektion utförs.
Återkommande för så gott som samliga skolor är slarv med tomma livsmedelsförpackningar. En åtgärdspunkt som återkommer är denna:
n Tomma livsmedelslådor skall förvaras inomhus eller utomhus i en för ändamålet avsedd nätbur med tak så att fåglar, kattor och råttor ej slipper till lådorna.


Hygienintyg
Problem med ventilationen är också vanliga.
Det slarvas dessutom både med egenkontrollprogrammet och hygienkompetensintyg. I Strandnäs skola, södra, saknade tre av åtta i kökspersonalen hygienkompetensintyg.
Nya Åland sökte i fredags utan resultat någon vid Hälsoinspektionen som kunde kommentera uppgifterna.
Vi.refererar här ett urval av de åtgärder som föreslagits vid skolorna. Så gott som samtliga skolor fick fler åtgärdsförslag än detta:


Föglö grundskola
n Köksgolvet skall åtgärdas så att god rengöring möjliggörs.
n Torrförrådets dörr ska helst bytas ut mot en som tål den fuktiga miljön som avspolningen av golvet medför. Samtliga träkanter som saknar täcklist skall åtgärdas. Vid framtida inventarieköp skall träinredning undvikas.
n Handtvättstället skall endast användas för handtvätt. Om ytterligare kran krävs för golvspolslangen skall detta installeras.


Källbo skola
n Beredningsytorna skall vara tillräckliga för verksamheten.
n Beredning, hackning av råa grönsaker, potatis med mera måste ske i skilt utrymme som separeras med minst skiljevägg. Där skall också samtliga maskiner som används till ändamålet förvaras, till exempel hack- och skärmaskiner samt potatisskalare.
n Ventilationen skall ses över och åtgärdas.


Lemlands grundskola
n Tätningslisterna till värmeskålen skall bytas ut.
n Hantering av fisk, kött och grönsaker skall vara sådan att livsmedelstyperna hålls väl separerade. Skilda skärbräden krävs.
n Transport av mat skall ske i fordon och i för ändamålet avsedda boxar eller dylikt som skyddar livsmedlet mot kontamination och säkerställer varmhållning/kylhållning.


Pålsböle skola
n Ledningen av kondensvattnet från kylaggregatet skall ordnas på ett hygieniskt sätt.
n Hyllor för städkemikalier samt upphängningsanordningar för golvrakor skall införskaffas.
n I möjligaste mån skall rotsakerna separeras från övriga livsmedel.


Sottunga grundskola
n Väggfasta ställningar för engångshanddukar och flytande tvål skall monteras vid handtvättstället.
n Ett skilt städutrymme för kökets städutrustning skall installeras.
n Potatisförrådet skall städas upp så att endast livsmedel förvaras där.


Strandnäs högstadieskola, södra
n Problemen med kyl- och frysrummen skall utredas och åtgärdas.
n En plan för utarbetning av tillräckliga beredningsytor i köket skall inlämnas.
n Då hygienkompetensintygen erhållits skall en kopia av dessa sparas på plats samt vid begäras uppvisas för hälsoinspektör.


Strandnäs låg- och mellanstadieskola, norra
n Det fastslagna egenkontrollprogrammet skall följas.
n Väggfast ställning för engångshanddukar skall monteras vid hantvättstället.
n Friskhetsintyg samt hygienkompetensintyg skall förvaras på arbetsplatsen.


Ålands folkhögskola
n Kökslokalerna kommer att genomgå en grundlig renovering i år.
n Avloppet i personalduschen skall åtgärdas.
n Kylar och frysar skall utrustas med lättavläsbara termometrar.


Ytternäs skola
n En ny golvlist ska installeras i mejerikylen.
n En åtgärdsplan för när golvet kommer att bytas ut skall uppgöras.
n Lysrören skall förses med splitterskydd.


Ålands lyceum
n Diskmaskinens temperatur skall dokumenteras en gång per vecka.
n Golvet skall repareras så att effektiv rengöring möjliggörs.
n Kylrummens förvaringsutrymme kan förstoras om hyllor installeras på väggen. Detta skulle eliminera golvförvaring och underlätta rengöringen betydligt.


Ålands naturbruksskola
n Obehandlat trä skall inte förekomma i livsmedelslokal då det är ytterst svårt att rengöra. De byts förslagsvis mot motsvarande i rostfritt stål.
n Kondensrören i kyl- och frysrum skall monteras så att de mynnar ut i respektive golvsil och inte direkt på golvet.
n Kontrollmätningar av kylar och frysar skall göras minst en gång per år för att säkerställa korrekt temperatur.


Ödkarby skola
n Det fastslagna egenkontrollprogrammet skall följas.
n Tomma livsmedelslådor skall förvaras rätt – se ovan.
Detta var den skola som fick minst anmärkningar av alla.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN

kiki@nyan.ax