DELA

Smakbyplanen är inte tillräckligt detaljerad

Detaljplansförslaget för Smakbyn i Kastelholm har för många brister för att kunna antas i nuvarande form. Det anser landskapsregeringen.
För hård exploatering av området är en av punkterna som lyfts fram.
Krögarparet Michael och Jenny Björklund vill bygga ut Smakbyn. Med anledning av arbetet med en detaljplan för Smakbyns område ska berörda parter senast i morgon lämna in skriftliga synpunkter på förslaget.
Kansliminister Wille Valve (MS) tog beslut om landskapsregeringens utlåtande i går.
Han konstaterar inledningsvis att Smakbyn just nu är en av de största satsningarna inom besöksnäringen, något som i sig är ”mycket positivt för området och för landskapet Åland”.
Att planområdet ligger i anslutning till Kastelholms slott ställer dock särskilda krav på hänsyn vid exploatering av området. Landskapsregeringen konstaterar att det exploateringstal som anges i förslaget landar på 0,4 ”vilket skulle innebära en möjlighet till utbyggnad av markområdet med drygt 16 000 kvadratmeter, varav cirka 1 800 kvadratmeter redan utnyttjats i den nyligen utbyggda anläggningen”.
Med hänsyn till storleken på den planerade utbyggnaden och med tanke på den angränsande kulturmiljön är detaljplansförslaget inte tillräckligt detaljerat, menar landskapsregeringen.
När det till exempel inte anges i detaljplanen hur planområdet ska disponeras – eller var de planerade byggnaderna ska placeras – är det omöjligt att bedöma huruvida tillräcklig hänsyn till dagens kulturmiljö tas eller inte.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman