DELA

Små justeringar i Jomala-budget

JOMALA. Kommunens budget för år 2008 återremitterades under kommunfullmäktiges senaste nöte. Nu kommer budgetförslaget ses över av kommunstyrelsen. Sedan behandlas den på nytt av kommunfullmäktige i december.
– Det var inga egentliga oklarheter, utan bara små justeringar som man ansåg att behöver göras, berättar kommunsekreterare Henrik Häggblom.
Om budgeten inför nästa år kan i stort sägas att den bygger på en långt driven rambudgetering för driften. De olika nämnderna ges stor frihet då det gäller att omdisponera anslagen inom sina verksamhetsområden, men samtidigt vilar också på dem ett stort ansvar. Man får inte, i detta läge, kliva utanför den angivna ekonomiska ramen.
Kommundirektör Harry Jansson framhåller att Jomala kommun fortsätter att expandera och att ”kommunen tidvis lider av växtvärk”. Detta exemplifieras av att den egna reserven av bostadstomter, med färdigt utbyggd kommunalteknik, nu är slut. Under de kommande åren menar Jansson således att kommunen bör satsa på att färdigställa nya områden för såväl bosättning som näringslivsverksamhet.


Ätit upp
Det landskapsandelssystem, som sammantaget medför en betydande höjning av de olika kommunernas driftsandelar, ger för Jomala inte den effekt som man hade önskat.
Jämfört med övriga kommuner vinner Jomala påfallande lite på reformen. Budgetförslaget för år 2008 är i ljuset av detta inte tillfredsställande. De delvis uteblivna effekterna av landskapsandelsreformen har i kombination med allmänna kostnadsökningar ätit upp i stort sett hela årsöverskottet, hävdar Jansson.
Driftskostnaderna för kommunen beräknas öka med 9,23 procent år 2008. Detta kan knytas till ökade kostnader inom nästan samtliga sektorer inom kommunen.


Stabilitet hotad
– Det årliga årsbidraget borde ligga på en betydligt högre nivå, för att vi ska kunna täcka investeringskostnaderna. I annat fall kommer kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet att försämras, menar Jansson.
Detta till trots räknar man med att kommunen kommer kunna uppvisa ett positivt resultat för 2008. Detta tack vare indexjusteringar av landskapsandelarna och revidering.


Oförändrad skattesats
Kommunens skatter ligger kvar på samma nivå som tidigare.
– Den beskattningsbara förvärvsinkomsten beräknas öka med 6,00 procent år 2008. Inkomstskattesatsen förblir liksom ifjol 17,0 procent. Även fastighetsskatterna förblir oförändrade, det vill säga den allmänna fastighetsskatten ligger på 0,5 procent, den för sommarstugor på 0,9 procent, medan man för allmännyttiga samfund och för stadigvarande boende inte behöver betala någon skatt, informerar Häggblom.

LINNEA TILLEMA