DELA

Slopade tunnelanslag i finansmotioner

Totalt 82 finansmotioner har lämnats in av oppositionen – samt av ett antal Centerpartister.
Remissdebatten om budgetförslaget inleds klockan 9.30 i lagtinget i dag och pågår till och med torsdag.
Efter den senaste Åsub-utredningen som visar att en tunnel till Föglö skulle få begränsad effekt på inflyttning och näringslivsutveckling så tvekar oppositionen om de fortsatta utredningarna.
Det krävs först en helhetsplanering där man utgår från Föglö som knutpunkt för huvuddelen av skärgårdstrafiken, anser Socialdemokraterna och förslår att tunnelanslaget på 900.000 euro för i nästa års budget slopas. Också Frisinnad samverkan och Obunden samling tycker att utredningen måste ta en ny riktning.
De flesta motionerna har lämnats in partivis men det finns också flera gemensamma. En av dem gäller tidigare års fördelning av samfundsskatter som enligt motionärerna har skett på ett felaktigt sätt. Jomala, Saltvik och Brändö borde därför kompenseras för de intäkter de förlorat – totalt 166.000 euro. Bakom motionen står representanter för samtliga oppositionspartier – plus fyra centerpartister: Jan Salmén, Roger Slotte, Anders Englund och Harry Jansson.
Här följer ett axplock av det som oppositionen vill se i budgetförslaget.

Obunden samling
Allhallen i Eckerö har inte blivit den succé som politikerna trodde. Det vore bättre om den som driver anläggningen också äger den, anser Obunden samling.
Istället för att satsa 300.000 euro på att höja anläggningens standard inför den nya upphandlingen av hyra och drift borde fastigheten säljas till högstbjudande menar Fredrik Karlström, Gun-Mari Lindholm, Mika Nordberg och John Hilander.
De motionerar också om kommunernas utgifter för utkomststöd som ökar med den stigande arbetslösheten. I dag är det, enligt Obunden samling, relativt enkelt att få utkomststöd från kommunen genom att hävda att man inte har något jobb. Landskapsregeringen borde komma med ett lagförslag som gör det möjligt för kommunerna att kräva en motprestation av stödtagaren. Obunden samling föreslår bland annat krattande av grusgångar, snöskottning samt högläsning för pensionärer på äldreboenden.
Det måste bli tillåtet att jaga även på helgdagar som juldagen, nyårsdagen och långfredagen, tycker Obunden samling. Mika Nordberg har inte skrivit under motionen.
Stödet till lagtingsgruppernas verksamhet bör följa den övriga förvaltningens sparkrav och skäras ner med 10 procent, anser Obunden samling.

Socialdemokraterna
Eftersom ingen golfbana ännu förverkligats för de 1,5 miljoner euro som finns reserverade kunde en del av pengarna istället användas för att utreda en bana på Jomala gårds mark, tycker Socialdemokraterna.
Jomala gård är ett fullgott alternativ med tanke på närheten till boende och service i Mariehamn, menar Camilla Gunell, Carina Aaltonen och Barbro Sundback. ”De unika natur- och kulturvärden som utgör hinder för en golfbana på Stornäset finns inte heller på samma sätt i Jomala.”
Man anser också att landskapsregeringen ska redogöra för vad landskapet sparar på en nedläggning av läromedelscentralen samt hur den specialpedagogiska verksamhetens behov av läromedel ska tillgodoses efter nedläggningen.
Landskapsandelarna för Medis driftskostnader föreslås minska från 370.000 euro till 259.000 euro. ”Synnerligen ogenomtänkt”, enligt Socialdemokraterna.

Ålands framtid
Slopas det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen kommer den ekonomiska krisen på Åland att förvärras, tror Anders Eriksson. Summan på 4,1 miljoner euro bör sparas på andra sätt, skriver han i en av sina motioner.
I budgeten finns inga nya anslag för helt nationellt finansierade investeringsbidrag vare sig för lantbruk eller annat näringsliv. Landskapsregeringen hänvisar i sitt förslag till att det finns outnyttjade medel kvar sedan tidigare. Anders Eriksson och Anders Englund (C) vill höja anslaget för investeringsstöd med 200.000 euro. ”Finns det inte möjlighet till investeringar stannar hela utvecklingen av en näring med stora kringeffekter upp”, skriver motionärerna.
Möjligheterna att sälja vin i framförallt glesbygdsbutiker nära gästhamnar skulle få en positiv inverkan på butikernas ekonomiska resultat. Det tror Anders Eriksson och föreslår därför att landskapsregeringen under året tar initiativ till att ta över lagstiftningsbehörigheten från riket.

Frisinnad samverkan
LR måste analysera konsekvenserna av sitt förslag att minska löneutgifterna så att det motsvarar två veckolöner för alla anställda. FS ifrågasätter hur skärgårdstrafiken ska upprätthållas med mindre personal, och om det är möjligt att permittera lärare under somrarna.
Partiet föreslår att landskapsregeringen ska återkomma med förslaget i den första tilläggsbudgeten och där presentera en analys över hur en eventuell permittering påverkar olika verksamheter, samt hur det verkliga ekonomiska utfallet ser ut.
Frisinnad samverkan föreslår att anslaget på 900.000 euro för att ytterligare utreda en tunnel till Föglö stryks. Först måste klargöras vilken del av hela skärgårdstrafiken som ska ledas över Föglö, skriver Jörgen Strand, Roger Jansson och Johan Ehn. ”Vår uppfattning är att hela skärgårdstrafiken ska ledas denna väg för att motivera ett sådant ekonomiskt och miljömässigt megaprojekt som en trafiksäker till Föglö skulle innebära.” Efter att en plan och kostnadsberäkning tagits fram för skärgårdstrafikens framtida struktur kan lagtinget ånyo ta ställning till Föglötunneln, anser FS.
Det är inte möjligt att permittera personalen vid ÅHS i två veckor, menar FS och föreslår att skrivningen i budgeten stryks.
Fler motioner i papperstidningen!

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax