DELA

Slarv ledde till preskription

En äldre konstapel vid Ålands polismyndighet har fått en anmärkning av riksdagens justitieombudsman för en förundersökning som blev liggande så länge att brottmålet preskriberades.
– Jag har bara slarvat bort det, var konstapelns förklaring.
Justitieombudsmannen (JO) har undersökt sju brottmål som preskriberats utan att förundersökningen vid Ålands polismyndighet avslutats.
I ett fall utdelar JO en anmärkning till en äldre konstapel som skulle utreda ett fall av äventyrande i trafiksäkerheten. Ärendet anmäldes till polisen 2006 och preskriberades två år senare.
Enligt kommissarien som var undersökningsledare var det ett enkelt fall som kunde ha avslutats med straffanspråk eftersom det inte fanns några yrkanden för vållande av kroppsskada. Det hade den misstänkte också fått besked om.
Utredaren hade enligt kommissarien flera andra ärenden som hade preskriberats eller var på väg att bli preskriberade.. Kommissarien hade flera gånger påpekat för utredaren att ärendet borde åtgärdas, men ingenting hände.
Utredaren har lämnat in en skriftlig redogörelse till JO:
– Min förklaring till att ärendet har preskriberats är enkel, ärendet har helt enkelt blivit liggande i mina högar och jag har ”slarvat” bort det.
Biträdande justitieombudsmannen Jukka Lindstedts kommer fram till att utredarens handlande har stridit mot förundersökningslagen och grundlagen, som ger ”var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en myndighet”.
I sista hand är det undersökningsledaren som ansvarar för förundersökningen. JO anser inte att det är fråga om försummelse, men kommissarien kunde ha gett uppdraget till någon annan när det var klart att utredaren inte kunde sköta ärendet.

Blev hängande
I en annan utredning om äventyrande av trafiksäkerheten, som inleddes i slutet av 2005, fanns ingen misstänkt och ärendet blev ”hängande”.
JO anser att undersökningsledaren borde ha avbrutit ärendet eftersom ingen misstänkt påträffades, och inga nya vittnesuppgifter tillkom. I samband med det borde polisen också ha underrättat den målsägande om att förundersökningen avslutats.
JO:s slutsats är att kommissarien ”inte i alla avseenden” uppfyllde kravet på en behörig behandling enligt grundlagen och förundersökningslagen. Det kan inte heller anses vara acceptabelt att ett förundersökning blir ”hängande”.
Ärendet föranleder inga andra åtgärder från JO:s sida.
Ett ärende om en singelolycka preskriberades efter att utredaren gått i pension. JO uppmärksammar polismyndigheten på vikten av att alla öppna ärenden övervakas och åtgärdas enligt förundersökningslagen.

Avloppssanering
JO har också granskat utredningar om fastighetsägare som inte följt hälsonämndens beslut om avloppssaneringer.
Anmälan registrerades våren 2004 och förundersökningen avslutades fyra år senare. Det är en oacceptabelt lång tid, anser JO. Under den tiden fanns tre förundersökningsledare. Preskriptionstiden för brott mot landskapslagen om hälsovård är två år.
Två av fallen hade enligt JO snabbt kunnat ha åtgärdats med straffanspråk.
Orsaken till att utredningarna drog ut på tiden var för stor arbetsbörda, enligt förundersökningsledare och utredare. I ett fall var kommissarien osäker på ”om gärningen pågick eller om brottet redan var preskriberat”.
JO tar hänsyn till att preskriptionstiden ”inte varit entydig”.
Han kommer fram till att brottet i ett fall preskriberats redan när anmälan kom in till polisen 2004. Det gällde ett beslut i hälsonämnden 1999 om att en fastighetsägare skulle genomföra en avloppssanering senast den första januari 2002.

Tog brunnsvatten
JO har också sett på en utredning om besittningsintrång som preskriberades sommaren 2008. Det gällde en utredning om en person som misstänktes för att ha brutit upp låset till en annan persons pumphus och anslutit sin vattenledning till brunnen.
Ärendet drog ut på tiden. Bland annat var det svårt att få besked om vem som hade besittningsrätt i ärendet. Polisen begärde sommaren 2008 om handräckning från svensk polis att höra en misstänkt. I oktober samma år hade det förhöret inte inkommit.
JO anser att polisen utrett ärendet inom skälig tid. När landskapsåklagaren sommaren 2008 bad polisen inleda en ny förundersökning fanns det inte längre förutsättningar att genomföra den innan preskriptionstiden löpte ut.

Kunde ha åtgärdats
JO:s slutsats är att flera av fallen var enkla trafikärenden som kunde ha åtgärdats omedelbart. Han godtar inte resursbristen i sig som förklaring till preskription i brott som skulle ha varit enkla att utreda.
Uppenbarligen har det förekommit brister i övervakningen. Det har polisen på senare tid försökt råda bot på genom sammandrag av öppna ärenden, som getts till personalen för att åtgärda.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax