DELA

Skepsis mot svaveldirektiv

Sjöfartens luftförorening är ett stort problem men svaveldirektivet ensamt kan leda till oönskad effekt.
Europeiska miljöbyrån kräver nu ett övergripande system för att skydda miljön.
Utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser från sjöfartssektorn har ökat kraftigt under de senaste två decennierna, konstaterar Europeiska miljöbyrån EEA i en färsk rapport.
– Jämfört med andra ekonomiska sektorer, är sjöfarten i dag en av de mest oreglerade källorna till luftföroreningar, skriver EEA..
– Luftföroreningar från fartyg skadar hälsan, ökar hjärtsjukdom, luftvägssjukdomar och för tidig död i vissa fall. Några av dessa luftföroreningar skadar också miljön genom försurning och övergödning.
Forskarna konstaterar att EU:s svaveldirektiv innebär en viss framgång för miljön men att problemet är mer komplext än så.

Bildas moln
Å ena sidan påverkar luftföroreningar luftkvaliteten i negativ riktning i till exempel hamnar och livligt trafikerade kanaler. Men å andra sidan har luftföroreningarna paradoxalt nog också en positiv sida.
Vetenskaplig forskning har kommit fram till att de kombinerade utsläppen från fartyg har en avkylande effekt på klimatet på global nivå. Vissa föroreningar leder till att det sprids strålning i atmosfären som i sin tur gör att det bildas moln.
– Den totala kyleffekten är ganska osäker. Ändå verkar det som om den kylande effekten för närvarande är större än den värmande, konstaterar EEA.
Den slutsats man drar i rapporten är därför att bara ett svaveldirektiv inte räcker.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen