DELA

Skeppsbefäl protesterar mot ändringar i arbetstiden

Befälen på landskapets färjor föreslår att man sparar in på turlistorna istället för på arbetstiderna.
Landskapets rederichef Kaj Jansson vill slopa systemet där styrmän och befälhavare arbetar parallellt under 15 timmar, men på färjorna anser man att det försämrar säkerheten ombord.
I ett brev till landskapets tf rederichef Kaj Jansson motsätter sig landskapsfärjornas huvudbefälhavare och -maskinchefer att arbetstidssystemet ombord ska ändras.
Efter ett möte mellan de anställda och rederichefen i april fick färjpersonalen i uppgift att planera arbetstiden ombord så att arbetsdagen inte i normala fall överstiger 10,5 timmar.


Trånga farleder
Landskapet vill spara in på arbetstiden för skärgårdstrafiken genom att inte ha detta system med så kallad dubbel nautisk kompetens. Rederichefen vill ha ett system där navigatörerna kan avlösa varandra under planerade pauser för att minska övertiden. Även maskincheferna ska kunna ha motsvarande system med pauser eftersom det är tillåtet att lämna maskinrummet tidvis obemannat om det är inplanerat.
Men befälen hänvisar till säkerheten ombord. De trånga farlederna och färjornas dåliga beredskap vid eventuella hål i skrovet gör det nödvändigt att ha både styrman och befälhavare i tjänst samtidigt under 15-16 timmar av dygnet, det vill säga den tid de är i trafik. Farlederna och färjornas konstruktion är sådana att det behövs extra vakt under färden för att garantera säkerheten, hävdas det. En läcka i en av landskapets färjor kan leda till extrema problem eftersom de flesta färjor inte uppfyller kraven för stabilitet under läcka.
Huvudbefälhavarna- och maskincheferna vill också, med hänvisning till rederichefens missnöje med hur arbetet ombord skötts, befrias från sina ansvarsposter som huvudbefälhavare och -maskinchefer. Det innebär också att man befrias från ansvar och ansvarstillägg som hör till uppdraget.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds