DELA

Skärpta krav mot översvämningar

Byggnader med bostäder eller arbetsrum, ladugårdar och stall skall placeras minst 2,5 meter högre än medelvattenståndet.
Små bastubyggnader och uthus kan byggas på 2 meters höjd och båthus lägre. Det anser infrastrukturnämnden i Mariehamn i sitt utlåtande över stans nya byggordning.

Att, som i ursprungsförslaget, sänka byggnadshöjden och istället vidta särskilda åtgärder för att hindra vatten att tränga in i byggnaden är en dålig skrivning som knappast lyckas i praktiken, anser nämnden.
– Även sista meningen, om att 1 meter är ok om byggnadens konstruktioner är sådana att bestående skada inte förorsakas av tillfällig översvämning, bör slopas. Vem skall kunna bedöma om en bestående skada har skett, till exempel i en isolerad bastuvägg? Vid en översvämning är det alltid även lösöre som förstörs och förorsakar kostnader för fastighetsägaren och försäkringsbolag.
Nämnden anser också att byggandet av infarter fortsättningsvis bör regleras av byggnadsnämnden.
Förslaget till ny byggordning är på remissrunda både inom staden och externt. (tt-s)