DELA

Skärgårdselever minskar drastiskt

Skärgårdskommunerna kan ha upp till 40 procent färre skolelever år 2020.
På fasta Åland är trenden den motsatta och antalet grundskoleelever väntas öka.
Invånare i åldern 7 till 15 år väntas minska rejält i skärgården de kommande tio åren. Det visar nya siffror från Ålands statistik och utredningsbyrå, Åsub. På fasta Åland kommer däremot antalet grundskoleelever att öka med mellan fyra och åtta procent, från 2. 900 elever till 3. 100. Den största ökningen står kommunerna inom södra Ålands skoldistrikt för.
Åsubs resultat baserar sig fyra olika scenarier, Trendscenario, förväntat elevunderlag, förväntad flyttningsrörelse samt Statistikcentralen i Finlands kommunala befolkningsprognos från år 2009. Det förväntade elevunderlaget och flyttningsrörelsen är framtaget av kommunerna själva.
Kommunernas sammanlagda förväntningar skulle leda till en tillväxt av elevunderlaget på 7,4 procent under 2009-2020. Av enskilda kommuner framstår Getas förväntningar som mest positiv med sin 45-procentiga tillväxt. Exakt hälften av kommunerna tror på en minskning av elevunderlag. Skärgårdens elevunderlag förväntas av kommunerna själva att minska med 7,8 procent, men enligt Trendscenariot kan det minska med 40 procent.
Detta gäller särskilt Kökar och Sottunga där det absoluta antalet skolever är mycket lågt.
– Elevunderlaget i skärgården rasar om det fortsätter likadant, säger ekonomstatistiker Jouko Kinnunen.


Äldre befolkning
Utbildningsminister Britt Lundberg (C) menar att skärgårdskommunerna främst själva behöver fundera på de här frågorna.
– Satsning på bredband, bostäder, rikt kultur- och föreningsliv samt centralprov för att säkra kvaliteten i våra skolor är exempel på politik som kan påverka kommande elevunderlag i positiv riktning, säger hon.
Det annars mest drastiska som händer är att antalet äldre invånare ökar snabbt. Samtliga scenarier visar hur snabbt det nära förestående åldrandet av befolkningen ökar andelen som fyllt 65 år medan antalet barn 7-15 år och framför allt befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) är relativt stabila.
– Det är alltså mer än skolor som behöver byggas, även servicehem kommer att behövas, säger Kinnunen
Flyttningsnettot väntas stiga från cirka 200 till dryga 300 personer år 2020.
– Vi antar därför att landskapets näringspolitik tillsammans med andra politikområden fortsätter att stödja en relativt snabbt växande befolkning. En viktig förutsättning är till exempel bostadspolitik. Utan ett växande utbud av bostäder kommer scenariot inte att bli verklighet, säger Jouko Kinnunen.
Hela Ålands befolkningsutveckling, framför allt på kommunal nivå, styrs i hög grad av flyttningsrörelsen. Under åren 2004 till 2008 upplevde några av de minsta kommunerna en snabb utflyttning av barnfamiljer och samma utveckling väntas fortsätta hela perioden 2010-2020 ut.
Den 1 september skall landskapets beslutsfattare och tjänstemän diskutera rapporten.

Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax