DELA

Sjöskoleförslag sågas – vicerektor sa upp sig

Högskolan på Åland skulle halveras ifall projektgruppens huvudförslag till nyorgansiering av sjöfartsutbildningen förverkligas.
Vicerektor Henrik Karlsson har reserverat sig mot förslaget och senare också sagt upp sig.
Nya Åland berättar i en artikel i dagens tidning om utkastet till förslag som den projektgrupp som tillsattes 2009 nyligen gav.
Den kanske skarpaste kritiken kommer från Högskolan på Åland där utbildningspersonalen kraftfullt motsätter sig bildandet av den nya enheten Navimar där all sjöfartsutbildning skulle samlas. Den är, står det i skolans skriftliga kommentar, inte bara obehövlig utan också grovt skadlig för högskolan. Ungefär halva högskolan skulle lyftas ut och flyttas till Navimar och därför befarar man att den återstående halvan skulle få ”en starkt försämrad livskraft med risk att inte överleva”.
Avstyckningen skulle gå på tvärs mot strävan efter kombinerade utbildningar – en process som nu kommit igång, skriver man vidare.


Makten till rederierna
Det finns inte heller några fakta som talar för att det inte blir dyrare med en ny organisation som ska byggas upp vid sidan av hög- och gymnasieskolorna, och förslaget att alla lärare ska anställas enligt samma avtal betyder i praktiken delvis högre löner, heter det bland annat.
Högskolans personal anser att rapportutkastets idé om Navimar innebär att makten över sjöbefälsutbildningen förskjuts från samhället till en grupp rederier. I utkastet finns dessutom förslaget att Navimar senare ska bolagiseras, påpekar man, trots att utbildningen av sjöbefäl innebär ett samhällsansvar som inte kan lämnas över till ett bolag. En maktöverlämning av detta slag är inte acceptabel ur demokratisynpunkt, skriver man.


Reserverade sig
Det faktum att högskolans vicerektor Henrik Karlsson, medlem i projektgruppen som utarbetat rapportutkastet, har reserverat sig och lagt fram ett alternativt förslag kommer inte fram i slutet av rapporten som brukligt är, något som också kritiseras.
Man pekar på att remisstiden varit kort och på att kommentarerna inte kommer att redovisas som sådana utan enbart bakas in i obekant utsträckning och på obekant sätt i slutrapporten. Inte heller framgår det hur de muntliga kommentarerna ska inarbetas i rapporten.
Högskolan påpekar att det som behöver lösas är dubbleringen mellan gymnasie- och högskolutbildningen, profileringen av utbildningen och användningen av skolfartyget Michael Sars, simulatorerna och Ålands sjöfartscentrum. Allt detta kan lösas inom ramen för gymnasie- och högskoleutbildningarna utan Navimar, anser man.
Henrik Karlsson bekräftar att han sagt upp sig från jobbet på högskolan, men vill inte direkt koppla ihop detta med kritiken mot projektgruppens förslag.
– Jag har jobbat fem år på högskolan. För mig som sjöman känns det bra att komma ut på sjön igen, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre