DELA

Sjöfartsprogrammen uppfyller alla krav

Högskolan på Ålands tre sjöfartsprogram har godkänts i den externa auditeringen.
Kvaliteten på sjöfartsutbildningen i Finland utvärderas cirka vart femte år genom en auditering som sköts av rådet för utvärdering av högskolorna, RUH, i samarbete med trafiksäkerhetsverket Trafi. Utvärderingen är en garanti för att utbildningen uppfyller de så kallade STWC-kraven som reglerar kompetensen för sjöanställda och som utfärdas av FN-organisationen IMO.
– Auditeringsgruppen besökte högskolan den 12 mars för att bekanta sig med verksamheten och kvalitetsledningen samt intervjua representanter för högskolans ledning, lärare, studiehandledare och studerande. Vid slutpläderingen konstaterade auditeringsgruppen att högskolans sjöfartsprogram till fullo fyller de internationella kraven, skriver vicerektor Sven Schauman i ett pressmeddelande från högskolan.

Titte Törnroth-Sarkkinen