DELA

Sjöfacken öppnar för anställda utanför EU

För första gången får nu rederierna, under vissa villkor, anställa sjöfolk från länder som inte hör till EU. De finländska sjöfacken och rederierna har enats om nya kollektivavtal med målet att trygga handelsflottans framtid.
Nu anser organisationerna att bollen ligger hos regeringen som för sin del bör infria löftet om tonnageskatten.
Det ekonomiska läget inom den finländska handelssjöfarten beskrivs av sjöfartsorganisationerna som synnerligen svårt. Dessutom saknas yrkeskunniga sjömän, i synnerhet inom maskinsektorn.
För att trygga handelsflottans framtid och för att förbättra rederiernas konkurrenskraft internationellt har arbetstagarorganisationerna nu gått med på att personer från länder utanför EU får anställas till samtliga befattningar ombord. Den möjligheten finns redan i många andra EU-länder.

Tydliga villkor
De nya kollektivavtalen, som gäller till utgången av februari 2012, undertecknades i går av Rederierna i Finland, Sjömansunionen och Finlands maskinbefälsförbund. Skeppsbefälsförbundet har redan tidigare gett grönt ljus i frågan.
Det blir alltså nu för första gången fritt fram för icke EU-nationaliteter att mönstra på finländska skepp.
Men jobben ges inte bort utan förbehåll, de nya kollektivavtalen innehåller flera tydliga villkor.

Flottan växer
Finländsk lagstiftning skall gälla ombord. Det skall också stora delar av kollektivavtalen.
Utlänningarna får inte vara fler än en tredjedel, de anställs för en begränsad tid och deras löner kommer att avtalas fartygsvis enligt fartygets trafikområde.
– Anställande av utländskt sjöfolk förutsätter, att rederiets flotta under finsk flagg växer. Sålunda får anställandet av utländskt sjöfolk inte leda till uppsägningar eller permitteringar av gamla anställda, skriver organisationerna i sitt pressmeddelande.

Fler praktikanter
De rederier som anställer utlänningar från andra länder än EU förbinder sig enligt de nya avtalen att öka antalet praktikantplatser ombord. Fler praktikanter leder till bättre tillgång på sjömän från Finland och också till att utbildningen fungerar.
I och med avtalen har alltså en segsliten fråga fått en punkt. Men ännu återstår den minst lika segslitna frågan om tonnageskatten.

Egna kölar
Arbetsmarknadsorganisationerna vill nu att regeringen ännu i höst infriar sitt löfte om att föreslå en revidering av tonnageskattelagen till riksdagen.
– Lagförslaget bör vara internationellt konkurrenskraftigt och möjliggöra en modernisering av den finländska handelsflottan, som har en medelålder på närmare 20 år. Övriga EU-länders handelsflottor har en genomsnittsålder på 12 år, skriver man i pressmeddelandet.
– En tillförlitlig och tidsenlig handelsflotta och tryggandet av tillgången på yrkeskunnigt sjöfolk är av synnerligen stor vikt för landets försörjningsberedskap. Finland och dess utrikeshandel är helt beroende av fungerande sjötransporter på egna kölar.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax