DELA

Självständiga för 53 miljoner

”Stadsbudget för ett självständigt Åland”. Så heter Ålands framtids senaste inlägg i självständighetsdebatten.
Enligt partiets beräkningar är prislappen för självständighet 53 miljoner euro.
Det var i går som partiledare Anders Eriksson tillsammans med budgetredaktörerna Rolf Granlund och Erik Schütten samt partisekreterare Birgitta Bergman-Jansson presenterade partiets skenbudget.
Budgeten grundar sig på Ålands självstyrelsebokslut från 2006 samt ett antagande om att skattetrycket på ett Åland är 37,5 procent. Den siffran är framräknad som ett förhållande mellan de officiella myndigheternas andel av BNP och Ålands totala BNP.
I Finland är skattetrycket ungefär 6 procentenheter högre än på Åland men där är också BNP per capita lägre, enligt partiets beräkningar.
Nettokostnaderna för självständighet skulle enligt Ålands framtid vara 53 miljoner euro. De viktigaste posterna som växer är följande:


Utrikesrepresentationen
Åland kan klara sig med en blygsam representation i Helsingfors, Stockholm, Bryssel och New York (FN). Ö-nationen kunde samarbeta med andra länders ambassader och behöver bli medlem i en del internationella organisationer.
Kostnad: 15 miljoner euro.


Tryggande av
rättssäkerheten
Åland behöver tre rättsnivåer för att trygga rättssäkerheten. Tings- och hovrätt kan finnas på Åland medan tjänster från en högsta domstol köps in utifrån.
Kostnad: 4 miljoner euro.


Säkerhetsarrangemang
Åland är också som självständig stat demilitariserat och neutraliserat och behöver därför ingen militärmakt. Polis och sjöbevakning måste ändå finansieras.
Kostnad: 18 miljoner euro.


Social trygghet
Det nuvarande trygghetssystemet behöver inte förändras i sig, men socialskyddsavgifterna skall styras till åländska fonder och bolag.
Att upprätthålla den sociala tryggheten skall alltså inte innebära någon extra kostnad.


Sjöfartssubventioner
Åland inför ett nettolönesystem för alla sjöanställda. För att garantera pensioner för åländskt sjöfolk betalar regeringen sjömännens pensionskostnader.
Kostnad: 2 miljoner euro.


Övriga kostnader
Dessutom ökar en del andra kostnader. Det självständiga Ålands lagting måste jobba heltid, underhållet av farleder är inte gratis, skattebyråns personal måste avlönas och några andra mindre poster tillkommer.
Kostnad: 14 miljoner euro.


Debatt
Ovanstående belopp kan alltså plockas direkt ur Ålands framtids skenbudgeten för ett självständigt Åland.
Men detta är inte den första kalkyl som gjorts för att fastställa självständighetens prislapp. Förre kanslichefen och ministern Olof Erland kom i sina beräkningar för något år sedan till 38 miljoner euro. Landshövding Peter Lindbäck räknade till ungefär 150 miljoner euro.
Den senare siffran tycker Anders Eriksson inte att är relevant.
– Bland annat utgick han från Islands kostnader för utrikesrepresentationen, säger Anders Eriksson, som tycker att en åländsk stat inte behöver vara fullt så ambitiös på den punkten.
Anders Eriksson menar att partiets skenbudgeten fyller två funktioner: dels tycker han att den visar att Ålands ekonomi är så stark att den kan bära sig själv, dels skapar den förutsättningar för debatt.


Försiktighetsprincipen
Ålands framtid betonar att man inte påstår att budgeten ger svar på alla frågor.
Redaktörerna Rolf Granlund och Erik Schütten menar att beräkningarna gjorts enligt försiktighetsprincipen och att man inte inkluderat de positiva bieffekter som självständighet kan ge i beräkningarna.
Att göra en bedömning av beräkningarnas trovärdighet är trots allt inte det lättaste. Ålands framtid är ett politiskt parti med självständighet på agendan, vilket måste anses påverka objektiviteten.

Era kritiker kommer att hävda att ni anpassat kalkylerna efter det resultat ni vill nå. Hur ser du på den saken?
– Jag kan bara säga att varenda siffra har koppling till verkligheten. Men det här är vårt bidrag till debatten. Jag kan nog förstå frågan, säger Anders Eriksson och tillägger något senare:
– Vi kan inte begära att alla skall tro oss. Men vi vill gärna ha en saklig debatt kring det här. Ingen är gladare än jag om någon på sakliga grunder vill rätta till något.


Oförutsedda utgifter
Budgeten innehåller en post på 14 miljoner euro för oförutsedda avgifter, men kalkylerar inte med stora, potentiella kostnaderna vid exempelvis en miljökatastrof.
Hur hanterar ett självständigt Åland en stor oljekatastrof i skärgården?
– En sådan situation behandlas på samma sätt i ett självstyrt Åland. Vi tror inte att man från finskt skulle springa benen av sig vid ett oljeutsläpp nu heller, säger Anders Eriksson.
Hur är det med stora investeringar som Åland fått ekonomisk hjälp med tidigare, elkablar och liknande?
– Jag tror det är väldigt länge sedan Åland fick extraordinära anslag. Jag tycker att de här frågorna är berättigade men anser ändå att vi är tryggast om själva kan bestämma, säger Anders Eriksson.


Expertis
Arbetet med skenbudgeten för ett självständigt Åland har varit intensivt och pågått länge. Erik Schütten konstaterar att budgetarbetet involverat många olika människor från olika områden. Också oberoende experter.
Vilka oberoende experter?
– De vill inte bli framförda i det här sammanhanget eftersom vi är ett politiskt parti.
Skenbudgeten publicerades i går på eftermiddagen också på Ålands framtids webbsida.