DELA

Simulatorcenter ska ge konkurrensfördelar

Ett simulatorcenter ger Åland konkurrensfördelar inom en europeisk utbildningsmarknad med tyngdpunkt på sjösäkerhetsfrågor.
Det anser den kommitté som nyligen överräckte en rapport på ämnet till landskapsregeringen.
I januari 2004 tillsatte landskapsstyrelsen en kommitté för att ta reda på vad övningsbassängen på Ålands sjömansskola används till och för att ge förslag på vilka andra undervisningsändamål bassängen kunde användas till. I kommitténs slutrapport från maj 2004 föreslog man att övningsbassängen skulle byggas om till ett modernt simulatorcentrum för högskolans brygg- och maskinrumssimulatorer.
Nu har kommittén tagit fram en projektbeskrivning med rumsprogram för ombyggnaden.
Man uppskattar att kostnaden för renovering och ombyggnad av övningsbassängen, samt en tillbyggnad, uppgår till drygt tre miljoner euro. Dessutom tillkommer kostnader för uppgradering av simulatorutrustningen. Kommittén föreslår att man tecknar ett service och licensavtal som inkluderar uppgraderingar för en 20-års period. Ett sådant avtal kostar ungefär 74.000 euro per år.

Rörlig simulator
I det nya simulatorcentret skulle högskolans navigationssimulatorer och maskinrumssimulatorer rymmas. Unikt för centret är närheten till sjösäkerhetscentret samt de tekniska lösningar som möjliggör ett rörligt golv.
– Man kan utnyttja bassängens djup för att åstadkomma en konstruktion med rörligt golv i övningssituationer. Ett rörligt moment kan bland annat simulera sjögång, bottenslag och förebygger att studerande fjärmar sig från naturkrafterna, skriver kommittén.
Eftersom takhöjden är för låg ryms inte både en maskinrums- och en navigationssimulator i övningsbassängutrymmet i dag. Därför föreslår kommittén att det befintliga utrymmet kompletteras med en tillbyggnad som kan rymma navigationssimulatorn.
– Dagens teknologi för projicering av bilder i navigationssimulatormiljön kräver ett utrymme som är 16 till 17 meter i diameter, med en projektion om 360 grader och med kurs bakåt, förklarar kommittén.

Stort behov
Det finns enligt kommittén ett stort behov av att utveckla högskolans simulatoranläggningar. Senast maskinrums- och navigationssimulatorn förnyades var under åren 1995 till 1997, och sedan dess har bryggsimulatorn uppgraderats och kompletterats med bland annat nya fartygsmodeller.
– Högskolans navigationssimulator står inför behöv av uppdatering och ombyggnad. Det finns även ett behov av en uppgradering gällande antalet övningsstationer för både brygg- och maskinrumssimulatorn för ökad gruppstorlek, påpekar kommittén.
Genom en utveckling av ett simulatorcenter kommer man enligt kommittén att kunna erbjuda unika övningssituationer och anpassa sjösäkerhetsövningar enligt sjöfartsnäringens efterfrågan och behov.
– Bland annat övningar som Crowd and Crises management, Bridge Resource Management, evakueringsövningar och andra typer av katastrofövningar i samarbete med sjösäkerhetscentret underlättas och är av högsta prioritet för säkerheten ombord.
Marknadsundersökning
Kommittén anser att simulatorcentret i första hand bör användas för skolornas ordinarie utbildningsverksamhet. I andra hand kan centret ses som en försäljningsverksamhet.
– Omfattningen i fortbildnings- och kursverksamheten är beroende av marknadens behov, kundkretsen, sponsorer samt myndighetskrav.
Kommittén föreslår att en marknadsundersökning genomförs för att kartlägga intresset för fortbildning i anläggningen. Man påpekar också att en aktiv försäljningsverksamhet kräver att man anställer fler instruktörer och att man aktivt marknadsför centret utanför Åland.
Rapporten har nu antecknats till kännedom. Ärendet hänvisas till fortsatt beredning i landskapets budget för 2009.

MALIN LUNDBERG