DELA

Sex tjänster bort på Ålandsbanken

Ålandsbanken sammankallar till samarbetsförhandlingar som syftar till att minska antalet tjänster med sex främst i Helsingforsregionen.
Pressmeddelandet kom i morse och lyder så här:
”Med anledning av förändrade kundbeteenden och även förändringar i verksamhetsmiljön överväger Ålandsbanken Abp att införa förändringar i kontorsnät, verksamhet och organisation primärt avseende bankens verksamhet i huvudstadsregionen. Ålandsbanken Abp har därmed beslutat att sammankalla personalen till samarbetsförhandlingar.
Ålandsbanken är en placeringsbank med finansieringskunnande, där kunderna även kan erhålla fullständig bankservice. Syftet med de övervägda förändringarna är att ytterligare stärka Ålandsbanken Abps position samt att förvissa sig om att banken fortsättningsvis kan bedriva en lönsam och framgångsrik verksamhet.


Senast 1 april
Minskningsbehovet uppskattas till sex tjänster och målsättningen är att samarbetsförhandlingarna kan vara slutförda och att beslut om eventuella uppsägningar kan fattas senast 1.4.2014.
Den nu aviserade effektiviseringen ger en årlig kostnadsreduktion med cirka 475 000 euro. Omstruktureringskostnaderna beräknas uppgå till 470 000 euro och tas i resultatet för första kvartalet 2014.”