DELA

Samrådsmöte om ändrad stadsplan på Södragatan

Rågrannar och andra intresserade bjuds in till samrådsmöte i slutet av oktober för att ge synpunkter på det planerade specialboendet på Södragatan 18.
Stadsplanenämnden föreslår att stadsplanen ändras för att möjliggöra bygget.
I slutet av fjolåret anhöll tomtägaren Veronika Häggblom om stadsplaneändringen. Avsikten var att bygga ett bostadshus med omkring 20 lägenheter för personer med handikapp på den 1.365 kvadratmeter stora tomten. Enligt den gällande stadsplanen från 1998 är byggnadsrätten på tomten 575 kvadratmeter våningsyta. Vid gatan står ett k-märkt hus från 1800-talet.
Tomtägaren ville att byggnadsrätten skulle ökas till 1.500 kvadratmeter våningsyta – i varje fall minst 1.300 kvadratmeter – för att få plats för specialboendet som planeras i samråd med Ålands omsorgsförbund som i dag behöver 15 lägenheter.

Föreslår kompromiss
Stadsarkitektkontorets bedömning var att en icke önskvärd förtätning av kvarteret skulle bli följden om ansökan godkändes. Efter att ärendet har behandlats i olika omgångar kom stadsplanenämnden vid sitt senaste möte fram till att föreslå en kompromiss: Byggrätten föreslås ökas till 800 kvadratmeter våningsyta, vilket räcker för 15 lägenheter och markanvändningsändamålet ändras i stadsplanen. Ett tudelat hus föreslås byggas längst in på tomten – två och en halv våningar längst in och två våningar närmare gatan för att passa ihop med gatuhusets en och en halv våning. Mellan k-huset och det nya lämnas en friyta.
De skissritningar som stadsarkitektkontoret gjort upp har presenterats för tomtägaren och omsorgsförbundets direktör som preliminärt omfattat dem.
– Om nämnden godkänner ett förslag som avviker från generalplanen måste det behandlas som ett så kallat komplex planprocess som ska gå via stadsfullmäktige. I det ingår att ett samrådsmöte ska hållas, berättar stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Samrådsmöte i oktober
Preliminärt datum för samrådsmötet är måndagen den 27 oktober.
– Rågrannarna kommer att få brev. Också andra intresserade får delta. Efter det går ärendet tillbaka till stadsplanenämnden, säger hon.
På tomten öster om den aktuella finns ett stort lägenhetshus. Där är byggnadsrätten 800 kvadratmeter, lika stor som det som föreslås för den tomt som nu är aktuell.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax