DELA

Sällsynt fjärilsart inget hinder för väg

Landskapsregeringen godkänner Saltvik kommuns planer på att bygga en cykelväg gång- och cykelbana vid Ödkarby skola. Detta trots att banan kommer att trängs med smygstekellik glasvinge (Bembecia ichneumoniformis).
Smygstekellik glasvinge är en särskilt skyddsvärd fjärilsart som brukar hålla till där banan ska byggas. Dock menar landskapsregeringen att banan ökar trafiksäkerheten så pass mycket att fjärilen får ge vika. Men inte hur som helst.
Saltviks kommun får tillstånd att bygga en gång- och cykelbana med villkoren att byggarbetena måste planeras och utföras så att de så lite som möjligt skadar fjärilens viktiga habitat, livsmiljö. Vägrenarna till den färdiga gång- och cykelbanan formas med jord och sköts så att käringstand och getväppling som fjärilen lever av har möjlighet att återetablera sig.
För att kompensera för bortfallet av en del av fjärilens habitat ska kommunen sköta kvarstående torrängar inom förekomstområdet så att de inte växer igen och så att deras torrängskaraktär bevaras.
Läs mer i papperstidningen! (ar)