DELA

Säkerhetsfrågan är under kontroll

Det finns lagstiftning och säkerhetsplan för hur rederierna ska kunna avvärja potentiella terrorhot.
– Ombord på fartygen övar man dessutom regelbundet, säger Björn Andersson, landskapets enhetschef för polisärenden.
För några veckor sedan berättade Nya Åland om finländska forskaren Timo Hellenbergs rapport om forskningsprojektet Poseidon som handlar om hur man förebygger terrorism i maritima regioner.
Hellenberg, som är doktor i internationell krishantering, expert på sjösäkerhet och forskare vid Alexandersinstitutet vid Helsingfors universitet, konstaterade i rapporten att det absolut största terrorhotet i regionen är bilpassagerarfärjorna i trafiken mellan Finland och Sverige. Han var bekymrad över att det är för lätt att ta sig ombord på färjorna och att det inte finns någon id-kontroll av passagerarna. EU har uppmanat medlemsländerna att vidta åtgärder.

Hamnsäkerhetslagen
Detta har gjorts, säger Björn Andersson. Sommaren 2004 trädde den så kallade hamnsäkerhetslagen i kraft som innebar att hamnområden stängslades in, säkerhetsplan gjordes upp och säkerhetschefer utsågs både i hamnarna och ombord på fartygen.
– Utöver det har polisen egen planläggning för särskilda händelser, bland annat om något händer på fartygen.
Säkerhetsarbetet har fortsatt i en ny arbetsgrupp som förra månaden kom med ett nytt utkast.
– Jag ska höras som sakkunnig på de åländska aspekterna i planeringen.
En ändring infördes nyligen i förordningen om fartygens passagerarlistor. Enligt den gamla förordningen behövde regelrätt passagerarlista göras upp endast för sjöresor längre än två timmar, men efter ändringen krävs listor ifall sjöresan överstiger 20 sjömil. Lagändringen har bland annat lett till att Eckerölinjen i höstas införde nya rutiner för passagerarregistrering.

PM behövdes inte
Björn Anderssons åsikt är att man i Poseidonrapporten till stor del förbigår de regelverk och planer som faktiskt finns. Han påpekar att Ålandsdelegationen i mitten av 2000-talet noga utredde behörighetsfrågan och att det inte fanns behov av någon promemoria från landskapsregeringen. Landshövding Peter Lindbäck konstaterade för några veckor sedan att någon PM inte lämnades in när saken var aktuell.
– Det var klarerat via det övriga arbetet., säger Björn Andersson.
Även på riksdagsnivå följer man med säkerhetsarbetet och beaktar Ålands särställning, konstaterar han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax