DELA

Så ska Åland nå utsläppsmålen

För att bidra till minskade utsläpp globalt har landskapsregeringen tagit fram en klimatstrategi.
I den föreslås bland annat lägre bussavgifter och satsningar på mer vindkraft.
FN menar att världen har 15 år på sig att göra något åt den globala uppvärmningen om vi ska kunna avvärja en global klimatkatastrof. Om inte koldioxidutsläppen är kraftigt reducerade till år 2020 kan konsekvenserna av smältande polarisar och övergödning av världshaven bli ödesdigra.
För att minska koldioxidsläppen på Åland ska landskapsregeringen ta fram metoder för att minska utsläppen vid energiproduktion och arbeta för att ändra attityderna vid användandet av energi. För att få en grund att stå på kommer man att undersöka ålänningarnas inställning till miljön och miljöförbättrande årgärder.
På Åland stod år 2001 den totala sjöfarten för över hälften av utsläppen som leder till global uppvärmning. Landskapsregeringen planerar att öka kontakten med redarföreningarna för att försöka förmå dem att förbättra effektiviteten i branschen.
– Sjöfarten är den miljövänligaste transportmetoden, men vi måste ändå föra diskussioner med dem, sa miljöministern Harriet Lindeman (fs) i lagtinget i går.

Maxtaxa på bussen
Landtrafiken stod samma år för 10 procent av utsläppen som leder till global uppvärmning. För att åstadkomma förändring inom området krävs teknisk utveckling, förändrade levnadsvanor och attityder, skriver landskapsregeringen i klimatstrategin.
En sänkning av bussavgifterna i landskapet är en åtgärd för att minska utsläppen från biltrafiken. Bussavgifterna planeras att sänkas med 20 procent och maxtaxa införas.
– En maxtaxa skulle kunna innebära att det exempelvis inte blir dyrare att åka mellan Mariehamn och Geta än mellan Mariehamn och Godby, sa Harriet Lindeman.
Landskapsregeringen vill fortsätta satsningen på cykelbanor samt föra diskussioner med mackägarna om möjligheten att sälja alternativa bränslen.
En annan föreslagen åtgärd är att ändra avdraget i skatten så att buss- och samåkande uppmuntras. Avdraget skulle också kunna vara högre för dem som reser med miljövänliga bilar, resonerar landskapsregeringen.

Ändrad lagstiftning
Vindenergin är mycket viktig för att minska koldioxidutsläppen och importen av el, konstaterar landskapsregeringen. Man vill fortsätta underlätta vindkraftsutbyggnaden bland annat genom att ta bort ”onödiga hinder” i lagstiftningen.
I klimatstrategin noteras också att stöd betalas ut för konvertering till uppvärmningssystem som främjar miljön och till närproducerande energianläggningar. En målsättning är också att öka varmvattenuppvärmningen med solfångare. En annan är att de flesta av kommunernas större fastigheter ska ha biobränslebaserad uppvärmning inom de närmaste åren. Vågkraft och bränsleceller är också intressanta som alternativ i framtiden.
Djurhållning och gödselhantering är en annan stor utsläppskälla på Åland. Landskapsregeringen vill dock inte se ett minskat djurbestånd, utan man uppmuntrar möjligheten att ta vara på metangasen.
När det gäller energieffektivering avser landskapet bland annat att driva kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om hur man kan spara energi och effektivare ta den tillvara. Fler energispardagar planeras också.

Gemensam plan
Ett övertagande av skattebehörighet skulle ge Åland möjlighet till skatteväxling som gynnar miljön, konstaterar landskapsregeringen.
– Om inte Finlands beskattning blir mer miljövänlig skulle det vara väsentligt att ha beskattningen när det gäller miljöstrategier, sa Harriet Lindeman.
Landskapets klimatsstrategi, som i slutändan fastställs av lagtinget, ska ligga till grund för en framtida energiplan. Men redan nu finns ett samarbete mellan B7-öarna som arbetar med att ta fram gemensamma energiplaner.
Landskapsregeringen ska också ta fram ett scenario för på vilka sätt den globala klimatförändringens effekter påverkar Åland.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax