DELA

Så bor vi på Åland – i snitt

I åländska hushåll bor i genomsnitt 2,16 personer på en yta om cirka 115 kvadratmeter. Det har Ålands statistik- och utredningsbyrå konstaterat i färska siffror.
Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, har sammanställt statistik om ålänningarnas boende, hushållsstorlek och byggande.
Av 12.550 hushåll bodde per den 31 december 2008 drygt 64 procent i småhus och sju procent i radhus.
– Andelen som bodde i flervåningshus ökade under året och uppgick till drygt 25 procent. Samtidigt sjönk andelen hushåll som bodde i hyresbostäder något, till 31 procent, medan ägarbostädernas andel steg till nästan 63 procent, skriver Åsub.
Ålänningarna verkar föredra i stora lägenheter. Bostäder med fem rum eller fler ökade och över 25 procent bodde i en sådan. Däremot var det många som också bodde för trångt.
– Knappt nio procent av hushållen hade en bostad som klassificeras som trång, det vill säga med färre rum än invånare. Trångboddhet är något som i huvudsak gäller barnfamiljer.
Utöver de 12.550 bebodda bostäderna, fanns förra året drygt 1.950 bostäder utan någon boende.
– Från 2007 ökade antalet bostäder totalt med drygt 270 och de icke-bebodda med 140. Andelen bostäder som inte var stadigvarande bebodda ökade därigenom och var över 13 procent vid slutet av 2008.

Fler kvinnor
Medelhushållsstorleken på Åland var förra året 2,16 personer.
– I Mariehamn fortsatte dock hushållsstorleken att minska något och var 1,94 personer, klart minst på Åland. Hela 46 procent av stadens hushåll bestod av bara en person. På landsbygden var motsvarande siffra 30 procent och där var medelhushållsstorleken oförändrat 2,56 personer. I skärgården ökade den genomsnittliga hushållsstorleken något och var 2,16, skriver Åsub.
I enpersonshushållen fanns något flera kvinnor än män. Majoriteten av de ensamboende kvinnorna var äldre, medan männen i ensamhushållen var mera jämnt fördelade över åldrarna.
– Den vanligaste familjetypen var ett gift par utan hemmaboende barn. De var närmare 2.500, eller en tredjedel av de nästan 7.600 familjerna, och var också den familjetyp som ökade mest under 2008.
Antalet barnfamiljer, familjer med hemmaboende barn under 18 år, var över 3 200.
– I drygt hälften av dessa var försörjarna ett gift par och andelen ökade något under året. Barnfamiljerna med ett sambopar som försörjare utgjorde 29 procent av totalantalet. Andelen barnfamiljer med endast en förälder minskade och uppgick till 20 procent.

Många nybyggen
Vidare färdigställdes 2008 totalt 204 bostäder på Åland. Av dessa byggdes 55 i Mariehamn, 127 på landsbygden, varav nästan hälften i Jomala, samt 22 i skärgården.
– Två tredjedelar av de nya bostäderna fanns i småhus, knappt en femtedel i flervåningshus och mindre än en tiondedel i radhus respektive andra byggnader.
I genomsnitt var lägenhetsytan i Mariehamn 104 kvadratmeter per bostad och på landsbygden 131 kvadratmeter.
– Privatpersoner stod för 60 procent av bostadsproduktionen, olika former av bolag för 30 procent och den offentliga sektorn för knappt 10 procent, skriver Åsub.
Sedan 1980 har det byggts över 5 000 nya bostäder på Åland, vilket ger ett genomsnitt på 180 bostäder per år.
– Antalet ny- och tillbyggnader totalt var 485 stycken under 2008. Av dessa var 177 bostadsbyggnader, 89 fritidshus och 219 andra typer av byggnader, bland annat 53 affärs- och kontorsbyggnader.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax