DELA

Riksdagsspörsmål om sjöfarten

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har lämnat in ett skriftligt spörsmål om att förbättra den finländska sjöfartens konkurrenskraft.
– I spörsmålet påminner hon regeringen om att det i regeringsprogrammet från 2007 sägs ”Den finländska sjöfartens konkurrenskraft förbättras så att den ligger på samma nivå som i de viktigaste konkurrentländerna med hjälp av de stödformer som tillåts av EU och genom en revidering av beskattningen av rederier. Tonnageskattelagstiftningen revideras så att den skall bli konkurrenskraftig. Ibruktagandet av generella avsättningar utreds. Målet för havspolitiken är att trygga en positiv utveckling av den finska handelsflottan, sysselsättningen av finländska sjöfarare samt försörjningsberedskapen.”, sägs i ett pressmeddelande, som fortsätter:
– Nu har tonnageskattelagen reviderats, men flera viktiga finländska rederier har blivit utanför tonnageskatteregimen och därför är en utredning om generella fartygsanskaffningsreserveringar viktig. Nauclér ställer regeringen frågan om vad de har för avsikt att göra för att se till att den i regeringsprogrammet utlovade utredningen genomförs.
Svar på spörsmålet kan förväntas omkring midsommar.