DELA

Riksdagsmannen ratar barnskyddslag

Det bör också i fortsättningen vara kommunerna och inte förvaltningsdomstolarna som bestämmer om ett barn över 12 år skall tvångsomhändertas eller inte.
Det anser riksdagsledamot Roger Jansson (fs) som har reserverat sig i riksdagens grundlagsutskott mot förslaget till ny barnskyddslag.
Barnskyddslagen reformeras som bäst och en av punkterna gäller tvångsomhändertagande av barn över 12 år. Hittills har de ärendena skötts av de sociala myndigheterna på kommunal nivå men nu föreslår Finlands regering att det i fortsättningen skall bli landets förvaltningsdomstolar som både bereder och avgör eventuella tvångsomhändertaganden.
Det har förekommit protester, framför allt har Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg och flera av landets förvaltningsdomstolar motsatt sig denna reform. Men varken sakkunniga professorer eller riksdagens jurister i grundlagsutskottet anser att lagförslaget strider mot grundlagen och därför borde fällas.


Montesquieus lära
Det anser däremot riksdagsledamot Roger Jansson som nu har reserverat sig mot lagförslaget i grundlagsutskottet. Jansson anser att frågan definitivt hör ihop med det grundprinciper som statsuppbyggnaden baserar sig på, principer som är specificerade i grundlagens tredje paragraf.
Dessa principer utgår från Montesquieus så kallade tredelningslära med en lagstiftande, en förvaltande och en dömande makt i samhället som skall verka fristående från varandra.
– Ändamålsenlighetsprövning av ett i dag kommunalt förvaltningsärende, där sakkunskapen finns inom den kommunala socialsektorn och inte alls vid förvaltningsdomstolarna, strider mot denna grundprincip i Finlands konstitutionella uppbyggnad, konstaterar Jansson i ett pressmeddelande.
– Förvaltningsdomstolarnas uppgifter skall enbart vara att vid besvär mot kommunala beslut bedöma lagligheten i kommunernas agerande.


Barnets bästa
Det finns flera riksdagsledamöter som delar Roger Janssons åsikt i frågan men sannolikt inte tillräckligt många för att fälla förslaget. Godkänns lagen kommer de föreslagna ändringarna också att gälla på Åland. landskapet har visserligen lagstiftningsbehörighet men lagtinget antog 1977 rikslagen och kommande förändringar genom en så kallad blankettlag.
– Det är skäl för landskapsregeringen att studera regeringens framställning, riksdagsutskottens betänkanden och min reservation för att överväga en ändring i blankettlagen så att rätt instans på Åland också i fortsättningen handhar denna typ av ytterst svåra familjepolitiska frågor, där barnets bästa alltid måste sättas i främsta rummet”, säger Roger Jansson i pressmeddelandet.
Det är första gången under sin fyraåriga mandatperiod som Roger Jansson reserverar sig i grundlagsutskottet.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN