DELA

Regler som kan skydda vattnet

Landskapsregeringen föreslår ett antal regler för hur man kan skydda Ålands vattentäkter.
Föreskrifterna gäller bland annat jordbruk, skogsbruk och hantering av avloppsvatten.
För att skydda vattentäkterna delas markområden in i skyddszoner. Den första är en vattentäktszon, det vill säga delar av en sjö eller en hel sjö, den andra är en primär skyddszon, det vill säga ett 50 meter brett område kring stränder och diken, och den tredje är en sekundär zon, som är ett större område runt om vattentäkten.
Vad gäller jordbruket föreslår landskapsregeringen att man i den primära zonen förbjuder all hantering, lagring och användning av kemiska bekämpningsmedel, alternativt att man tillåter viss användning av godkända bekämpningsmedel enligt särskilda skyddsföreskrifter.
Man föreslår också att det krävs tillstånd för uttag av bevattningsvatten och att man genomför frivilliga åtgärder för att minimera belastningen av näringsämnen i enlighet med jordbrukets miljöstödsprogram.


Oljespill förbjuds
Vad gäller skogsbruket föreslår man att huvudregeln bör vara att skyddszoner intill stränder och vattentäkter fastställs och att dikning i den primära zonen inte tillåts. Därtill förbjuds upplag av bark och timmer i den primära zonen. I den sekundära zonen tillåts dikning i enlighet med gällande lagstiftning och skogscertifieringens regelverk och tillfälliga upplag av bark och timmer tillåts.
Vidare föreslår landskapsregeringen att hantering och lagring av petroleumprodukter får förekomma enligt särskilda säkerhetsföreskrifter, upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt förbjuds, oljespill får inte förekomma, transport av farligt gods får ske på anvisade transportleder och annan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten förbjuds.


Avloppsvatten
Inom den primära zonen föreslår man att infiltrationsanläggningar eller markbädd för toalettvatten förbjuds vid nybyggen. Infiltrationsanläggningar eller markbädd för BDT-vatten tillåts.
I den primära zonen får man inte heller muddra eller schakta. För pålning, spontning och underjordsarbete bör man ha tillstånd.

MALIN LUNDBERG