DELA

Regeringen vädjar till Tehy i riket

Landskapsregeringen vädjar till Tehys riksorganisation för att säkra skyddsarbetet under vårdstrejken.
Lantrådet Camilla Gunell (S) och vice lantrådet Roger Nordlund (C) har undertecknat brevet till finländska Tehys ordförande Rauno Vesivalo.
Deras bedömning är att ”det för närvarande råder samhällsfarligt läge i landskapet Åland.”
– Tehys fackavdelning har vägrat att utföra skyddsarbete, till och med vid de enheter där skyddsarbete är absolut oundgängligt för att förhindra fara för medborgarnas liv och hälsa, skriver de.
Att tehyiterna vägrar utföra skyddsarbete beskrivs som ”anmärkningsvärt”.
– Förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna har i Finland tidigare byggt på ett ömsesidigt ansvar vad gäller tryggandet av medborgarnas liv och säkerhet vid en arbetskonflikt.


”Unikt”
Det val som Tehys åländska avdelning gjort är ”uppseendeväckande” och ”unikt ur ett internationellt perspektiv”.
Landskapsregeringen vädjar till Tehy som ”finansierar den samhällsfarliga strejken” att ta sitt ansvar för att det skyddsarbete som är nödvändigt utförs under strejken.
Också Finlands arbets- och näringsministerium har fått ett brev med liknande innehåll, undertecknat av lantrådet och ministern Carina Aaltonen (S).
I det brevet sägs bland annat:
”Att arbetsmarknadsparten Tehys fackavdelning på Åland r.f. inte utför skyddsarbete är anmärkningsvärt. Förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna har i Finland tidigare byggt på ett ömsesidigt ansvar vad gäller tryggandet av medborgarnas liv och säkerhet vid en arbetskonflikt. Det vägval som Tehys fackavdelning på Åland r.f. har gjort i föreliggande strejk är uppseendeväckande mot bakgrund av tidigare allmän praxis vid arbetskonflikter och även unikt sett ur ett internationellt perspektiv.”
/…/
”Ålands landskapsregering ser mycket allvarligt på denna utveckling, där etiska åtaganden och ett gemensamt samhällsansvar har åsidosatts. Ålands landskapsregering ber arbets- och näringsministeriet vidta lagstiftningsåtgärder i syfte att trygga patientsäkerheten på Åland.”

Patrik Dahlblom